Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zgromadzenia X

IV SA/Wr 291/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-28

. nr [...], w przedmiocie umorzenie postępowania w sprawie zgłoszenia zgromadzenia, , , stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji;, zasądza od Wojewody D. na rzecz skarżącego H. K. kwotę...
przeprowadzenia zgromadzenia publicznego, umorzył postępowanie odwoławcze., W dniu [...] maja 2015 r. skarżący złożył do Wojewody D. odwołanie od decyzji Prezydenta W., ogłoszonej...

II GSK 817/19 - Wyrok NSA z 2022-09-08

nią w mocy decyzję Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 26 października 2017 r. oraz umorzył postępowanie administracyjne., Sąd pierwszej instancji orzekał w następującym...
oraz zgodnie z art. 145 § 3 p.p.s.a. umorzył postępowanie administracyjne w sprawie jako bezprzedmiotowe., Zdaniem WSA niezasadnie doszło do wszczęcia i prowadzenia...

III SAB/Kr 89/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-06

przejazdu wskazując, że mogłoby to prowadzić do absurdalnych sytuacji., W piśmie z dnia 29 grudnia 2015r. skarżący wniósł o umorzenie postępowania sądowego w sprawie...
o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe. Wobec powyższego należało orzec jak w pkt III wyroku, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 149 § 1 pkt 1...