Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II OSK 2117/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-05

Wewnętrznych z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego postanawia: umorzyć postępowanie kasacyjne. Wyrokiem...
), dalej: p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle...

II OSK 39/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-21

postanawia: 1) umorzyć postępowanie kasacyjne, 2) zwrócić skarżącemu A.K. połowę wpisu od skargi kasacyjnej, tj. kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych ze środków budżetowych...
. Cofnięcie skargi powoduje, w myśl art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., umorzenie postępowania. Powyższe przepisy, zgodnie z art. 193 p.p.s.a., mają również zastosowanie...

II OSK 406/08 - Wyrok NSA z 2009-03-10

, nie uzasadnia umorzenia postępowania administracyjnego jako bezprzedmiotowego, na podstawie art. 105 par. 1 k.p.a., jeżeli udział w tym postępowaniu zgłosi osoba, która wykaże...
administracyjna, w której organ orzeka o umorzeniu postępowania jest w sposób ważny wydana także wtedy, gdy nie może zostać doręczona. Ważność decyzji w takim przypadku uzależniona...

III ARN 24/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-05-25

(...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 13 października 1993 r. SA/Gd 702/93, postanowił umorzyć postępowanie z rewizji...
powołanych przepisów Sąd Najwyższy umorzył postępowanie wywołane tą rewizją. ...

II OSK 3112/14 - Wyrok NSA z 2015-08-21

1 pkt 3 p.p.s.a. poprzez wydanie przez Sąd merytorycznego rozstrzygnięcia w sytuacji, gdy z powodu bezprzedmiotowości postępowanie sądowe powinno zostać umorzone...
lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, postępowanie stałoby się bezprzedmiotowe i podlegało umorzeniu na podstawie art. 161 § 1...

II OSK 3111/14 - Wyrok NSA z 2015-08-21

sądowe powinno zostać umorzone. Jak podkreśla się w doktrynie, z bezprzedmiotowością postępowania sądowoadministracyjnego w rozumieniu art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. będziemy...
bezczynności organu w dacie wniesienia skargi nie prowadzi do umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego, lecz do oddalenia skargi na bezczynność. Umorzenie postępowania...

II OSK 3110/14 - Wyrok NSA z 2015-08-21

umorzone. Jak podkreśla się w doktrynie, z bezprzedmiotowością postępowania sądowoadministracyjnego w rozumieniu art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. będziemy mieli do czynienia...
o tym, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, postępowanie stałoby się bezprzedmiotowe i podlegało umorzeniu...

IV SA/Wa 1164/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią...
[...] (dalej: 'Wójt') nr [...] z [...] lutego 2016 r. (znak: [...]) o umorzeniu postępowania w sprawie zorganizowania opróżniania zbiornika bezodpływowego z terenu...

II OSK 732/08 - Wyrok NSA z 2009-03-13

i Administracji z dnia [...] września 2007 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję Ministra...
skargę H. W. i I. W. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] września 2007 r. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Wyrok wydany...

II OSK 1099/08 - Wyrok NSA z 2009-07-08

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 2...
. o woli nabycia obywatelstwa polskiego oraz umorzył postępowanie pierwszej instancji., Wyrok ten został wydany w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy...
1   Następne >   +2   4