Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

II SA/Lu 682/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-21

. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie dotyczącej...
. umorzył na wniosek strony postępowanie odwoławcze w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich., W uzasadnieniu decyzji organ administracji podał, że Z. G. wystąpił...

II SA/Łd 1113/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-11-30

. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uprawnienia do świadczenia...
rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy własną wcześniejszą decyzję z dnia [...] roku, Nr [...] o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku strony o rozpoznanie sprawy...

II SA/Lu 1292/02 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-02-19

Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie : umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie o przyznanie uprawnień kombatanckich p o s t...
a n a w i a umorzyć postępowanie. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zaskarżoną decyzję wydaną na podstawie art.127 § 3 i 138 § 1 pkt 1 kpa...

IV SAB/Wr 37/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-12-10

i Osób Represjonowanych przyznał skarżącemu uprawnienia kombatanckie, wnosząc w treści odpowiedzi na skargę o umorzenie postępowania w sprawie bezczynności organu...
nr 153, póz. 12707, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe., W analizowanej sytuacji organ wydając...

II SA/Bd 240/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-04-24

przyznania uprawnień kombatanckich postanawia umorzyć postępowanie Pismem z dnia 20 stycznia 2006r. skarżąca C. S. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270’ z późn. zm) Sad wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:, 1. jeżeli skarżący skutecznie...

II OSK 1436/07 - Postanowienie NSA z 2008-08-21

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika J. R. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę...
powyższą skargę kasacyjną., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie z wyżej wymienionej skargi kasacyjnej podlega umorzeniu., Zgodnie...

SA/Rz 1935/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-10-07

. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] listopada 2003 r. Nr [...] w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich -postanawia- umorzyć postępowania sądowe SA/Rz...
z [...] października 2002 r. Nr [...] o umorzeniu postępowania administracyjnego i przyznał C. J. uprawnienia kombatanckie powołując jako podstawę prawną przepis art...

II SA/Łd 231/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-12

Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej oddala skargę. LS...
. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), powoływanej dalej jako k.p.a. utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...], nr [...], o umorzeniu...

II SA/Lu 671/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-01-13

. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odmowy...
. 154 kpa. Decyzją z dnia [...], Kierownik Urzędu umorzył postępowanie administracyjne. Decyzja ta po ponownym rozpatrzeniu sprawy została utrzymana w mocy decyzją organu...

II SA/Bd 392/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-05-11

kombatanckich postanawia umorzyć postępowanie Skarżąca pismem z dnia 7 maja 2005r. wycofała skargę. Uzasadnia, to na podstawie art. 161 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ) umorzenie postępowania. ...
1   Następne >   +2   +5   +10   44