Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol

VI SA/Wa 1337/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-15

powiatowej ul. W. w rej. nr [...] w celu umieszczenia obiektu reklamowego umorzyło postępowanie odwoławcze. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazano m.in. art. 127...
upływu w całości okresu planowanego zajęcia stało się bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 105 k.p.a, co uzasadniało wydanie decyzji o umorzeniu postępowania., Jak wynika...

VI SA/Wa 2158/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-05

o czasie pracy kierowców p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Pismem z dnia [...] sierpnia 2008 r. skarżąca P...
Inspektor Transportu Drogowego złożył do Sądu odpowiedź na ww. skargę, w której wniósł o umorzenie przedmiotowego postępowania., Organ podniósł, że w dniu [...] października...

III SA/Lu 169/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-24

na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym postanawia: I. umorzyć postępowanie; II. zwrócić Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Lublin Spółce...
cofnięcia skargi w niniejszej sprawie., Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę...

VI SA/Wa 1361/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-27

o transporcie drogowym postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Pismem z dnia 14 czerwca 2009 r. B. W. - dalej zwany skarżącym, wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym., W odpowiedzi organu na skargę, Główny Inspektor Transportu Drogowego wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego...

II SA/Bd 1347/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-02-06

odwołał się od decyzji organu I instancji, wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania., Skarżący zarzucił decyzji naruszenie przepisów art. 165 § 1 oraz art. 208 § 1...
do sprawy prawomocnie i ostatecznie zakończonej wcześniej decyzją Naczelnika KPUCS w T. z dnia [...] lutego 2018 r. o umorzeniu postępowania (znak sprawy...

II SA/Op 507/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-13

Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym postanawia 1) umorzyć postępowanie, 2) zasądzić...
listopada 2008 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. wniosło do Sądu o umorzenie postępowania. Uzasadniając wniosek organ wyjaśnił, iż po ponownym zapoznaniu się z treścią...

VI SA/Wa 184/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-14

Transportu Drogowego z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o umorzenie postępowania zakończonego decyzją nakładającą karę pieniężną...
umorzenia postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] z dnia [...] grudnia 2012 r., Z akt sprawy wynika...

II SA/Rz 402/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-13

na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - postanawia - I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, II. zwrócić skarżącej M. L. kwotę...
za niedopuszczalne., Skutkiem procesowym cofnięcia skargi jest konieczność umorzenia postępowania, na co wskazuje art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a., Okoliczności niniejszej sprawy...

VI SA/Wa 187/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-08

publicznej powinien postępowanie umorzyć w trybie art. 105 § 1 K.p.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś...
ze skargi A. D. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę W dniach...

VI SA/Wa 1900/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-23

w całości oraz umorzenie postępowania w sprawie., W kolejnym piśmie z dnia [...] kwietnia 2005 r. zamieszczono wyjaśnienie w sprawie skierowania odwołania od decyzji...
[...] czerwca 2005 r. o uchyleniu decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] lutego 2005 r. i umorzeniu postępowania w sprawie., Na żądanie Głównego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100