Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

VI SA/Wa 394/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-26

Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej oddala...
2014/2015 pomiędzy przewoźnikiem a zarządcą., Pismem z dnia 21 lutego 2018 r. zarządca wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na zawarcie 7 stycznia 2014 r. umowy...

II SA/Go 39/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-11

Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. określa, że zaskarżone...
[...] września 2009 r, znak [...], w sprawie odmowy umorzenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego dotyczącego zaległej opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczonej opłaty...

VII SA/Wa 151/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-29

w [...] na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] listopada 2014 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania skargę oddala Wnioskiem z dnia [...] marca 2014 r...
'rozporządzeniem', umorzył postępowanie w sprawie zatwierdzenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej i za dostęp do urządzeń...

VI SA/Wa 1011/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości do 31 grudnia 2013 r. (punkt II decyzji własnej z [...] maja 2013 r.) i w tym zakresie umorzył postępowanie administracyjne...
o ponowne rozpatrzenie sprawy został złożony także przez [...]. W piśmie tym spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i o umorzenie postępowania I instancji...

I OSK 764/08 - Wyrok NSA z 2009-05-21

umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 13 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1850/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
Państwa. W konkluzji stwierdzono, że decyzja organu odwoławczego, którą umorzono postępowanie odwoławcze, znajduje oparcie w przepisie art. 138 § 1 pkt 3 K.p.a....

VII SA/Wa 1802/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-03-02

uznał, że skarżącej spółce nie przysługiwał status strony w postępowaniu. W takim przypadku wydanie decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego wobec skarżącej spółki...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: 'k.p.a.') oraz art. 9q ust. 5 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (dalej: 'u.t.k.'), po rozpatrzeniu...

VI SA/Wa 2728/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-25

Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę w całości Zaskarżoną decyzją z dnia...
na rzecz spółki P. sp. z o.o. S.K.A., Prezes UTK decyzją z dnia [...] stycznia 2015 r., nr [...] umorzył w całości postępowanie w sprawie z wniosku z 28 października 2014 r...

VII SA/Wa 2233/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-03

w której nadaje się zaskarżonej decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, co do pkt A.I.1 .2), A.I.2. i A.III. sentencji zaskarżonej decyzji;, i umorzył postępowanie...
[...].07.2012 r. postępowanie prowadzone ze skargi przewoźnika z [...].04.2011 r. zostało umorzone jako bezprzedmiotowe na podstawie art. 105 k.p.a. Organ w uzasadnieniu wskazał...

IV SA/Wa 2505/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-01

i Rozwoju umorzył postępowanie odwoławcze wskazując na brak przymiotu strony skarżącej spółki., II.4. W wyniku rozpoznania odwołań skarżących Minister Infrastruktury i Rozwoju...
2504/15) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] maja 2015 r., nr [...]w przedmiocie umorzenia postępowania...

II GSK 455/15 - Wyrok NSA z 2016-09-06

nieprawidłowości w terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji., II. umorzył postępowanie w części dotyczącej:, 1) niepodania do publicznej wiadomości rocznego rozkładu jazdy...
trasie i trasach alternatywnych i jest standardem na większości kolei., Organ wyjaśnił, że umorzył postępowanie w części z uwagi na jego bezprzedmiotowość., Odnosząc...
1   Następne >   +2   5