Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X

I SA/Lu 1214/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-12-03

zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, wszczętego na wniosek wierzyciela /art. 5, art. 26 par. 1 i art. 59 par. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r...
na postanowienie III Urzędu Skarbowego w L. z 30 lipca 1996 r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko Ryszardowi K. jest niedopuszczalne., Izba Skarbowa w L...

I SA/Lu 1284/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-12-03

stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia LBR SA w L. na postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w L. z dnia 30 lipca 1996 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania...
, powołując się na zbycie wierzytelności przez BS w N. wystąpił o umorzenie postępowania egzekucyjnego., Stosownie do art. 34 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym...

I SA/Po 1675/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-05-20

on majątku ruchomego, do którego można byłoby skierować egzekucję. W związku z tym, postanowieniem z 14 czerwca 1996 r. Urząd Skarbowy w P. umorzył postępowanie egzekucyjne...
Bank nie może uchylić się od obowiązku pokrycia kosztów postępowania egzekucyjnego z tego powodu, że było ono nieefektywne. oddala skargę. Urząd Skarbowy w P...

I SA/Wr 998/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-07-03

egzekucji., 29 grudnia 1995 r. Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne. Na podstawie art. 64 par. 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel...
Obciążenie zobowiązanego kosztami postępowania egzekucyjnego nie pozbawia banku, będącego wierzycielem, prawa do żądania wydania postanowienia w sprawie kosztów...

VI SA/Wa 2519/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

., W ocenie Ministra Finansów znamiona czynu zabronionego z art. 35 ust. 1 pkt 1, którego dotyczyło umorzone postępowanie karne, nie są tożsame ze znamionami czynu, na podstawie...
określony w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zatem nie ma podstaw do tego, aby w ślad za umorzeniem postępowania karnego umorzone zostało także postępowanie administracyjne...

I SA/Wr 1311/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-04-02

zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, w którym domagał się umorzenia egzekucji i wstrzymania czynności egzekucyjnych. Zobowiązany Bank wywodził...
z równoczesnym wezwaniem do zapłaty., Urząd Skarbowy w O. postanowieniem z 26 marca 1997 r. uznał bezzasadność zarzutów i odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego. Stwierdzono...

I SA/Ka 1223/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-11-16

, to powinien umorzyć wszczęte postępowanie. Tak czy inaczej, zarówno decyzja organu pierwszej instancji, jak również decyzja organu drugiej instancji, nie spełniają wymagań...
art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa uchylić decyzję organu pierwszej instancji oraz umorzyć postępowanie pierwszoinstancyjne. ...

I SA/Łd 1002/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-20

organu - bezskuteczna i postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu nieściągalności postanowieniem z 8 kwietnia 1997 r., Na wniosek wierzyciela organ egzekucyjny...
w części dotyczącej odmowy umorzenia kosztów egzekucyjnych, w części zaś odnoszącej się do ustalenia kosztów egzekucyjnych - skargę oddalić. O kosztach postępowania orzeczono...

III SA/Wa 703/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-27

nielegalnego przewozu towarów przez granicę polsko - białoruską. W trakcie postępowania karnego ustalono, iż osoby trzecie prowadziły nielegalną działalność, posługując...
organ podniósł m.in. iż wbrew twierdzeniom Skarżącego okoliczności powstania zaległości nie były niezależne od sposobu postępowania strony., 4. W odwołaniu od tej decyzji...

I SA/Lu 528/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-05-27

W polskim prawie brak jest przepisów pozwalających na uprzywilejowane traktowanie podmiotów w stanie upadłości w zakresie udzielania ulg w postępowaniu podatkowym...
oraz sposobu prowadzenia publicznej licytacji i trybu postępowania przy przechowywaniu i egzekucji sprzedaży niektórych rodzajów ruchomości /Dz.U. nr 47 poz. 281 ze zm...
1   Następne >   2