Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

I GSK 1536/22 - Wyrok NSA z 2022-11-23

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), dalej: 'ustawa wdrożeniowa', poprzez niezastosowanie i nieumorzenie postępowania w sprawie...
przez skarżącego kasacyjnie na bezprzedmiotowość postępowania, które powinno być umorzone, ponieważ w dniu wydawania wyroku nie obowiązywała już podstawa prawna umożlwiająca...

I SA 786/00 - Wyrok NSA z 2001-12-21

decyzją (...) z dnia 14 marca 2000 r. na podstawie art. 138 par. 1 pkt 3 Kpa umorzył postępowanie odwoławcze, gdyż odwołujący się nie posiada przymiotu strony. Przepis...
jedynie do wiadomości., Odwołanie złożone przez podmiot nie będący stroną nie wszczyna postępowania odwoławczego, a jeżeli błędnie nastąpiło jego wszczęcie podlega ono umorzeniu...

IV SA 1087/01 - Wyrok NSA z 2003-10-30

i par. 1 Kpa i nie wykazała się własnym interesem prawnym, to obowiązkiem Wojewody M. było umorzenie postępowania odwoławczego na podstawie art. 138 par. 1 pkt 3 Kpa...
na rozpatrzeniu odwołania pochodzącego nie od strony postępowania zamiast orzeczenia o niedopuszczalności odwołania Federacji Stowarzyszeń Żydowskich, którym nie została...

OSK 193/04 - Wyrok NSA z 2004-04-20

. III RN 174/03 Sąd Najwyższy umorzył postępowanie z rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku NSA z dnia 20 marca 2003 r. na podstawie art. 102 par. 1...
art. 184 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ skargę kasacyjną Fundacji Gimnazjum Żeńskiego...

II FSK 734/05 - Wyrok NSA z 2006-06-28

. 247 par. 1 pkt 3 o.p. Alternatywnie zawnioskowała o uchylenie w całości decyzji i o umorzenie postępowania w sprawie. Zarzucono rażące naruszenie przepisów prawa...
/ tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2004 r., I SA/Gd 1272/01, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę Fundacji 'F...

II SA/Go 685/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-26

orzecznicze dotknięte jest nieważnością, wobec czego w ocenie pełnomocnika, decyzja powinna być uchylona, a postępowanie umorzone. Zdaniem pełnomocnika przedmiot...
w całości, III. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącej 'G' Spółki z o.o. kwotę 757 (siedemset pięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania...

I SA/Ka 910/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-07-04

od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./. W toku postępowania podatkowego strona akcentowała w szczególności, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy...
o oddalenie tej skargi, nie znajdując w niej podstaw do zmiany swego stanowiska. Odpowiadając na zawarte w niej zarzuty, stwierdziła, że ani w toku postępowania podatkowego...

III SA 1022/95 - Wyrok NSA z 1996-12-13

i wydania, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego zgodnego z przepisami Kpa, w tym art. 7 Kpa, decyzji mającej charakter uznaniowy, tj. takiej, której sądowa kontrola...
legalności sprowadza się do oceny zgodności z prawem samego postępowania, z wyłączeniem jednak merytorycznego rozstrzygnięcia, które zastrzeżone jest do 'uznania...