Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-12

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
2004r., 2) z dnia [...] grudnia 2011r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia...

I SA/Kr 359/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-30

z dnia 23 stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniesionych zarzutów, - skargę oddala - Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2017r...
października 2016r. umorzył prowadzone postępowanie egzekucyjne., Zdaniem organu odwoławczego, skoro w dniu wydania zaskarżonego postanowienia nie toczyła się już egzekucja...

I SA/Lu 257/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-05

odpowiedzialnością z siedzibą w C. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Zaskarżonym...
z [...] w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wnioskiem z [...] lipca 2015 r., utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji., Z uzasadnienia zaskarżonego...

I SA/Kr 991/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-26

umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala - Naczelnik Urzędu Skarbowego prowadził postępowanie egzekucyjne do majątku A.P. na podstawie tytułu wykonawczego...
10 czerwca 2010r. pełnomocnik zobowiązanej złożył wniosek w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie opisanego tytułu wykonawczego...

I SA/Kr 1386/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-29

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 1 października 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala...
o umorzenie postępowania egzekucyjnego., Organ egzekucyjny postanowieniem z 10 lipca 2019r. nr [...] odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego. Organ stwierdził...

I SA/Kr 1961/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-22

października 2015 r. Nr [...], w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego, , , - s k a r g ę o d d a l a -, Dyrektor Izby Skarbowej postanowieniem z dnia 30...
z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w którym podniosła, że w dniu 27 marca 2015r. Sąd...

V SA/Wa 1270/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-02

Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego uchyla zaskarżone postanowienie...
2020 r. o numerze [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego., Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:, Dyrektor II Oddziału Zakładu...

IV SA/Wa 2309/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Pismem z dnia 14 lutego 2012 r. A. B. zwrócił...
postępowania złożył wniosek o umorzenie postępowania rozgraniczeniowego oraz oświadczył, że wycofuje wniosek w sprawie rozgraniczenia nieruchomości., Wobec powyższego...

I SA/Kr 450/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-19

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala...
Ubezpieczeń Społecznych w K. nr [...] z 2 listopada 2018r. odmawiającego umorzenia postępowania egzekucyjnego, działając na podstawie art. 138§1 pkt 1 oraz art. 144 ustawy...

I SA/Kr 892/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-23

egzekucyjnym w administracji o:, - umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przeciwko składnikom majątkowym spółki M...
w administracji, odmówił wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie ww. tytułów wykonawczych., W uzasadnieniu wskazano...
1   Następne >   +2   +5   +10   100