Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

IV SA/Gl 609/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-10

., [...]r., [...]r. i [...]r. oraz orzekającej o odmowie przyznania stronie prawa do stypendium z tytułu odbywania szkolenia od dnia 26 marca 2012 r., o umorzeniu postępowania...
w przedmiocie utraty prawa do stypendium z dniem 15 kwietnia 2012 r., o umorzeniu postępowania w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej z dniem 18 października 2012...

III SA/Lu 196/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-22

[...] stycznia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy uznania za bezrobotnego postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie. W piśmie...
. Wojewoda L. wniósł o umorzenie postępowania przed sądem administracyjnym, ponieważ na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

IV SA/Wr 374/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-17

[...], nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r...
. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony...

III SA/Łd 121/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-25

umorzenia postępowania w sprawie przyznania A. R. prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 2 listopada 2011r. do dnia 1 lutego 2012r. w wysokości 761,40 zł miesięcznie...
lutego 2012r. w wysokości 761,40 zł miesięcznie w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku i umorzył postępowanie w sprawie przyznania prawa...

II SA/Go 768/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-04

Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. uchyla postanowienie z dnia [...] r., nr [...], III...
. nr [...] Wojewoda umorzył postępowanie odwoławcze. Decyzja wydana została na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 w związku z art. 105 § 1 oraz art. 98 § 2 kpa., Organ wskazał, że w związku...

IV SA/Wr 271/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-03

. (dalej: skarżący) utrzymano w mocy decyzję Prezydenta W. z dnia [...] stycznia 2012 r., nr [...], orzekającą o:, 1. umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie...
z dnia 20 września 2011 r. oraz z dnia 16 marca 2010 r., W związku z tym, Prezydent decyzją z dnia 4 stycznia 2012 r. orzekł:, - o umorzeniu postępowania administracyjnego...

III SA/Łd 120/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-25

nr [...] z dnia 25 kwietnia 2012r. o utracie przez A. R. statusu osoby bezrobotnej z dniem 25 kwietnia 2012r. i umorzenia postępowania w sprawie utraty statusu osoby bezrobotnej...
i umorzył postępowanie w sprawie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 2 listopada 2011r. do dnia 1 lutego 2012r. w wysokości 761,40 zł miesięcznie...

III SA/Łd 118/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-21

[...] r. nr [...] orzekającej o umorzeniu postępowania w sprawie dotyczącej złożonego wniosku o umorzenie odsetek ustawowych od należności z tytułu zwrotu dofinansowania...
. 104 k.p.a. o umorzeniu postępowania w sprawie dotyczącej złożonego wniosku o umorzenie odsetek ustawowych od należności z tytułu zwrotu dofinansowania na podjęcie...

IV SA/Wr 76/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-09

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem z dnia 29 stycznia 2009 r. Sz. W. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję Wojewody D...
. W. w całości poprzez uchylenie - w ramach autokontroli - zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji z dnia [...] i umorzył postępowanie w sprawie...

II SA/Sz 110/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-02-22

sprawy ze skargi I. T. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe Wojewoda decyzją...
i poprzedzającą ją decyzję Starosty [...]., Mając powyższe na względzie Wojewoda wniósł o umorzenie postępowania w sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje...
1   Następne >   +2   +5   +10   80