Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

IV SA/Wa 165/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-22

z dnia [...] listopada 2012 r. Nr [...] w przedmiocie : odmowy wydania paszportu oraz paszportu tymczasowego p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2...
w Warszawie zważył, co następuje:, W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm...

IV SAB/Wa 153/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-13

[...] w przedmiocie rozpoznania wniosku p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącej I. C. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego...
dotkniętego wadą nieważności., Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p. p. s. a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Wobec...

IV SA/Wa 1244/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-14

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego - oddala skargę - Prokurator Prokuratury Rejonowej w L...
decyzję Wojewody [...] w całości i umorzył postępowanie w pierwszej instancji., W uzasadnieniu organ odwoławczy podniósł, że Wojewoda [...] rozpatrując wniosek Prokuratury...

IV SA/Wa 192/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-13

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
Konsula RP w W. z dnia [...] października 2010 r. Nr [...] i umorzył postępowanie nadzorcze w sprawie., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji stwierdzono, że powołaną decyzją...

IV SA/Wa 308/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-15

sprawy ze skargi C. R. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: odrzucić...
decyzją z dnia [...] grudnia 2010 r. uchylił decyzję Konsula R. P. w W. z dnia [...] października 2010 r. i umorzył postępowanie pierwszej instancji jako bezprzedmiotowe...

V SA 1573/01 - Wyrok NSA z 2002-02-08

O. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2001 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie unieważnienia - uchyla...
. (...) mocą które] umorzono postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody M. z 22 lutego 2001 r. (...) unieważniającej paszport Edwarda O., ważny do 19 grudnia 2004 r...

II OSK 425/16 - Wyrok NSA z 2017-11-07

stanu na dzień orzekania w II instancji) dalsze postępowanie należałoby uznać za bezprzedmiotowe, a więc uchylić decyzję organu I instancji i umorzyć postępowanie, w myśl art...
Wewnętrznych oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewody [...] oraz umorzył postępowanie administracyjne w tej sprawie., O kosztach postępowania sądowego orzeczono na podstawie art...

IV SA/Wa 1993/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-14

i Administracji z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Konsula RP w W. z dnia...
., uchylił decyzję Konsula RP w W. z dnia [...] października 2010 r. Nr [...] i umorzył postępowanie nadzorcze w sprawie., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji stwierdzono...

V SA 3517/00 - Wyrok NSA z 2001-10-02

. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o paszportach uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody P. i umorzył postępowanie pierwszej instancji uznając, że Małgorzata R...
W postępowaniu o unieważnienie paszportu małżonka niepłacącego alimentów na dzieci współmałżonek jest stroną w rozumieniu art. 28 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny...

V SA 3624/00 - Wyrok NSA z 2002-01-24

/ uchylenia decyzji Wojewody M. (...) z dnia 18 sierpnia 2000 r.,, 2/ umorzenia postępowania w sprawie lub przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia., Na poparcie swych...
. W uzasadnieniu decyzji podano, co następuje., 'Wojewoda M. wszczął postępowanie o unieważnienie paszportu Jarosława T. na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1...
1   Następne >   2