Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Symbol

V SA/Wa 2309/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-22

do Spraw Uchodźców z dnia ... sierpnia 2011r. nr ... w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o nadanie statusu uchodźcy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
., nr ... o umorzeniu postępowania odwoławczego., Decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym:, R. G., obywatel F., deklarujący narodowość c. w dniu ... września 2009...

II OZ 64/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2004 r., 2 V SA 4128/03 o umorzeniu postępowania i o zwrocie połowy wpisu sądowego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego w sprawie...
do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w Warszawie postępowania w sprawie, pełnomocnik skarżącego wniósł o umorzenie postępowania skargowego i zasądzenie na rzecz...

II OZ 61/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2004 r., sygn. akt 2 V SA 4081/03 o umorzeniu postępowania i o zwrocie połowy wpisu sądowego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego...
i umorzyć postępowanie w tej części Pismem z dnia 7 października 2003 r. B. K., pełnomocnik M. K. wniósł skargę na postanowienie Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji...

II OZ 65/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września, sygn. akt 2 V SA 4080/03 o umorzeniu postępowania i o zwrocie połowy wpisu sądowego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego w sprawie...
poświadczenia obywatelstwa polskiego p o s t a n a w i a uchylić postanowienie w zaskarżonej części dotyczącej zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego i umorzyć postępowanie...

IV SA/Wa 3371/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-29

Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu...
[...] września 2018 r. wpłynęło skierowane do Szefa Urzędu pismo pełnomocnika z [...].09.2018 r., złożone w imieniu T. M., w którym zwrócił się o umorzenie postępowania...

II OZ 60/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2004 r., sygn. akt 2 V SA 4129/03 o umorzeniu postępowania i o zwrocie połowy wpisu sądowego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego...
i umorzyć postępowanie w tej części W dniu 15 października 2003 r. M. S., reprezentowany przez radcę prawnego N. K., wniósł skargę na postanowienie Prezesa Urzędu do Spraw...

II OSK 2274/19 - Wyrok NSA z 2019-09-19

., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżony wyrok, 2. uchyla zaskarżoną decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] września 2018 r...
Cudzoziemców z dnia [...] września 2018 r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Komendant...

V SA/Wa 1697/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-05

[...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. oddala skargę Skarżący S. K...
z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] Wojewoda M. umorzył wszczęte wnioskiem z dnia [...].03.2009 r. postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia S. K. zezwolenia...

III SA/Wr 262/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-05-17

ze skargi M. K.-G. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku...
o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za kwiecień 2020 r. postanawia umorzyć postępowanie. Pismem z 6 lipca 2020 r. M. K. - G. (dalej jako: strona skarżąca...

IV SA/Wa 2268/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-28

do Spraw Uchodźców z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. przyznaje ze środków budżetowych...
.; sygn. akt. V SA/Wa 1387/11) uchylający zaskarżoną decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia [...] lutego 2011r. (nr [...]) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100