Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

V SA/Wa 1503/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-28

Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] 2013 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia...
postanowił:, 1) umorzyć postępowanie w zakresie umorzenia zadłużenia obejmującego nieopłacone składki finansowe przez ubezpieczonych na ubezpieczenia społeczne za okres od marca...

III SA/Łd 625/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-22

Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek za maj...
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych umorzył postępowanie...

II SA 1629/99 - Wyrok NSA z 2000-01-19

Kpa, umorzył postępowanie odwoławcze. W uzasadnieniu podał, że rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stało się bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 105 par. 1...
postanowienie o umorzeniu postępowania o wpisanie tej spółki do rejestru handlowego. W ten sposób podmioty wnioskujące do sądu rejestrowego o zarejestrowanie spółki utraciły...

II GSK 694/09 - Wyrok NSA z 2010-07-21

r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.; 2...
., działając na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. w związku z art. 11 ust. 5 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, Komisja Nadzoru Finansowego umorzyła postępowanie...

VI SA/Wa 509/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-03

świadczeń opieki zdrowotnej postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Skarżący - P. S., z zachowaniem trybu i terminu wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
Funduszu Zdrowia (dalej 'Dyrektor OW NFZ') z [...] sierpnia 2015 r. oraz umorzył postępowanie administracyjne w sprawie. W tym stanie rzeczy Prezes NFZ wniósł o umorzenie...

II GSK 988/14 - Wyrok NSA z 2015-06-10

z dnia [...] września 2013 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju 1. oddala skargę kasacyjną...
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju...

II GSK 26/17 - Wyrok NSA z 2017-04-27

umorzenia postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu składek 1. oddala skargę kasacyjną; 2. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego...
Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] lipca 2015r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu składek., Sąd I instancji orzekał...

II GSK 704/09 - Wyrok NSA z 2010-07-21

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.; 2...
. [...] z siedzibą w S. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] listopada 2008 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego - uchylił...

III SA/Łd 876/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-12-17

. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacenia należności...
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) umorzył postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku A. z siedzibą w B. R. z [...] r. o zwolnienie z opłacenia...

III SA/Łd 663/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-06

na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek...
z [...] znak: [...] o umorzeniu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku z 19 maja 2020r. o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek za kwiecień 2020r...
1   Następne >   +2   +5   +10   61