Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

IV SA/Gl 1062/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-19

powtórzył wniosek skargi kasacyjnej o uchylenie zaskarżonego wyroku, a jednocześnie oświadczył, że cofa skargę główną i wniósł o umorzenie postępowania w sprawie...
uniemożliwia zastosowanie tego trybu i skarga musi być przedstawiona Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, który sam nie może umorzyć postępowania po cofnięciu skargi...

II OSK 1343/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-18

: 1. umorzyć postępowania kasacyjne, 2. zasądza od [...]Fundacji '[...] na rzecz Gminy Sędziszów Małopolski kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu...
2016 r. podlega umorzeniu., Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm...

II OSK 948/15 - Wyrok NSA z 2015-07-10

kosztów postępowania kasacyjnego. Wyrokiem z dnia 27 stycznia 2015r., sygn. akt II SAB/Bk 112/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku umorzył w pkt 1 postępowanie...
o umorzeniu postępowania sądowego. WSA w Białymstoku wyjaśnił, że stosownie do treści art. 18 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym, organ stanowiący jednostki samorządu...

II SAB/Bk 59/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-09-24

przez inicjatora referendum lokalnego na podstawie art. 20 ust. 1 u.r.l.;, - w sprawie nie było podstaw do umorzenia postępowania, bowiem pomimo podjęcia przez Sejmik Województwa P...
w województwie p. regionalnego portu lotniczego., W trakcie postępowania strona skarżąca sprecyzowała swoje stanowisko oraz zwróciła uwagę na braki dokumentacji (pismo procesowe...

II SAB/Bk 36/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-05-18

w Białymstoku umorzył postępowanie w przedmiocie zobowiązania Sejmiku Województwa P. do podjęcia uchwały w przedmiocie referendum dotyczącego budowy portu lotniczego...
uchwały w terminie 30 dni od dnia wniesienia wniosku o przeprowadzenie referendum. W sprawie nie było podstaw do umorzenia postępowania, bowiem pomimo podjęcia przez Sejmik...

II OSK 1934/16 - Wyrok NSA z 2016-11-29

Administracyjny w Białymstoku umorzył postępowanie w przedmiocie zobowiązania Sejmiku Województwa Podlaskiego do podjęcia uchwały w przedmiocie referendum dotyczącego budowy...
. Dotyczy natomiast niepodjęcia uchwały w terminie 30 dni od dnia wniesienia wniosku o przeprowadzenie referendum. W sprawie nie było podstaw do umorzenia postępowania...

IV SA/Gl 628/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-14

gminy K. i utworzenia gminy K., W odpowiedzi na skargę Burmistrz K. wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na bezprzedmiotowość skargi. Wskazał, że w dniu [...]r. odbyła...
nieważność zaskarżonej uchwały; 2) zasądza od Rady Miejskiej w K. na rzecz strony skarżącej kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...

II OSK 2770/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-18

także okoliczności skutkujące odrzuceniem skargi, ewentualnie umorzeniem postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym (art. 189 p.p.s.a.). W rozpoznawanej sprawie...
kosztów postępowania kasacyjnego, 3. zwrócić [...] Spółki z o.o. z siedzibą w W. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie kwotę 300 (trzysta...

IV SA/Gl 759/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-10

Wojewódzkiego wniosek o umorzenie postępowania nadzorczego podnosząc, że uchwała została przesłana do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego w dniu 4 maja 2018 r., zatem 30...
w procesie sporządzania i uchwalania planu miejscowego. Społeczeństwo jest powiadamiane o podjęciu procedury planistycznej i w toku postępowania każdy może składać uwagi...

II OSK 949/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

czy skarga do sądu administracyjnego podlega odrzuceniu lub czy postępowanie sądowoadministracyjne stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu., Pogląd, że sąd...
regulacji art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r. poz. 270 z późn. zm., zwana dalej...