Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

VI SA/Wa 1093/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-05

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] i nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania oddala skargę Zaskarżoną...
na kolejny okres i umorzył to postępowanie w całości., Jako podstawę zaskarżonej decyzji wskazano art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 105 § 1 i art. 127 § 3 k.p.a. oraz art...

II GSK 3309/15 - Wyrok NSA z 2017-08-11

sprawy zakończonej wydaniem decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z [...] lutego 2014 r., uchylił decyzję w całości i umorzył postępowanie., Minister Łączności...
uznał, że wycofanie wniosku przez wnioskodawcę w toku postępowania administracyjnego skutkuje jego bezprzedmiotowością i podlega umorzeniu w trybie art. 105 § 1 Kpa i wydał...

II GSK 831/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-25

Gospodarczej wniosku 'P.' S.A. w W. o umorzenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 2 lipca 2009 r. sygn. akt V...
niedopuszczalności zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić 'P.' S.A. w W. połowę wpisu...

VI SAB/Wa 49/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-04

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z [...] lutego 2008 r. nr [...] postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne W dniu 3 kwietnia 2008r. T. SA z siedzibą...
listopada 2008r. na rozprawie przed tutejszym Sądem pełnomocnik skarżącej cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania, czemu nie sprzeciwił się pełnomocnik organu...

VI SA/Wa 164/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-10

współpracy w zakresie dostępu telekomunikacyjnego zostały zakończone i wobec czego dalsze popieranie skargi nie jest konieczne i wniósł o umorzenie postępowania., Sąd...
na podstawie art. 161 par. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) umorzył postępowanie. ...

VI SA/Wa 2359/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-25

Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną...
. S.A. z siedzibą w W., na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) z dnia [...] lipca 2009 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...

VI SA/Wa 905/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-28

. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie; 2. zwrócić skarżącej P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego...
w W. oświadczyła, że cofa skargę i wnosi o umorzenie postępowania w sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30...

VI SA/Wa 2990/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-24

się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego wycofanie wniosku przez wnioskodawcę w toku postępowania administracyjnego skutkuje jego bezprzedmiotowością i podlega umorzeniu...
i obowiązków C. wobec O.). W piśmie tym P. odniosła się również do pisma O. z [...] lipca 2014 r. zawierającego sprzeciw O. wobec umorzenia niniejszego postępowania...

II GSK 19/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-29

Telekomunikacji i Poczty z dnia 29 sierpnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie usług telekomunikacyjnych postanawia I. umorzyć postępowanie kasacyjne II. zwrócić P. Spółce...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej: p.p.s.a. - Naczelny Sąd Administracyjny umorzył niniejsze postępowanie., O zwrocie...

II GSK 295/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

przekazania odwołania i akt sprawy do sądu powszechnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, 2. zwrócić skarżącej Telekomunikacji...
o cofnięciu skargi kasacyjnej oraz wniosła o umorzenie postępowania., Postanowieniem z dnia 9 marca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął zawieszone postępowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   22