Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I OSK 2392/11 - Wyrok NSA z 2013-05-10

. Z definicji drogi publicznej można odczytać jej atrybuty: powszechność dostępu i korzystania przez każdego obywatela zgodnie z jej przeznaczeniem. Powszechność dostępu do dróg...
organu reprezentującego właściciela drogi. W doktrynie podkreśla się, że ustawowe gwarancje powszechnego dostępu do dróg publicznych pozwalają zaliczyć tę część majątku...

I OSK 2391/11 - Wyrok NSA z 2013-05-10

stały się drogami publicznymi kategorii gminnej. Ze znajdującej się w aktach sprawy informacji Naczelnika Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy [...] z dnia 5 października...
jej atrybuty: powszechność dostępu i korzystania przez każdego obywatela zgodnie z jej przeznaczeniem. Powszechność dostępu do dróg publicznych oznacza, że każdy podmiot...

I OSK 1742/15 - Wyrok NSA z 2017-03-23

przeznaczona została pod użyteczność publiczną. T. P.-Ł. (następca prawny byłej właścicielki) wnioskiem z dnia 26 kwietnia 2001 r. wystąpiła o stwierdzenie nieważności tegoż...
Publicznych w dniu 11 sierpnia 1931 r., Zgodnie z ustaleniami tego planu znajdowała się ona na terenie przeznaczonym pod parki projektowane. Przeznaczenie takie w ocenie organu...

I OSK 673/17 - Wyrok NSA z 2019-02-05

'. Trudno przyjąć, że celem tym może być urządzenie, a raczej istnienie na nieruchomości drogi publicznej, a sposobem korzystania z nieruchomości znoszenie powszechnego dostępu...
publicznej. Z definicji drogi publicznej można odczytać jej atrybuty: powszechność dostępu i korzystania przez każdego obywatela zgodnie z jej przeznaczeniem. Powszechność...

I SA/Wa 1286/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-05

nieruchomości przy osobie fizycznej nie gwarantowałoby swobodnego dostępu do tego rodzaju sfery użyteczności publicznej, gdyż właściciel 'prywatny' może korzystać z prawa...
jest przeznaczony na cele użyteczności publicznej i został przekazany wykonawcy Narodowego Planu Gospodarczego w związku z koniecznością przygotowania terenu pod budowę., Od powyższego...

I OSK 1928/13 - Wyrok NSA z 2014-07-24

fizyczny dostęp. Budynek będzie miał charakter budynku użyteczności publicznej także wówczas, kiedy dostęp do niego będzie miała wprawdzie jedynie określona kategoria...
z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony został pod budownictwo publiczne. W konsekwencji korzystanie z gruntu przez dotychczasowego...

VIII SA/Wa 472/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-13

o udzielenie informacji, czy ktokolwiek stara się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w związku z decyzją Komisji Weryfikacyjnej [...][...] lub innej dotyczącej nieruchomości...
położonej w [...] przy ul. [...]. W przypadku wszczętego postępowania w w/w sprawie, proszę o umożliwienie mi dostępu do akt ‘’., Uzupełniając swój wniosek wskazał...

I SA/Wa 1762/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-12

z postanowieniami tego planu działka nr [...] znajduje się w około 95 % w liniach rozgraniczających ulicy - publicznej drogi dojazdowej oraz w 5 % na terenie określonym symbolem...
jest na cele publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, a niewielki fragment przedmiotowej nieruchomości znajdujący się w granicach terenu...

I SA/Wa 2496/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-21

w punkcie 1. W umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste zostanie ustanowiona służebność przejścia i przejazdu zapewniająca działce ewidencyjnej nr [...] dostęp...
do drogi publicznej., 6. Nie stawienie się nabywców bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w celu podpisania umowy ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu...

I SA/Wa 1068/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-28

, że w dacie wydania tych orzeczeń obowiązywał Ogólny Plan Zabudowania W. zatwierdzony przez byłe Ministerstwo Robót Publicznych w dniu [...] sierpnia 1931 r. Na odrysie wykonanym...
r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. z 1939 r. Nr 34, poz. 216), szkoły zaliczane były do obiektów użyteczności publicznej (art. 320 rozporządzenia...
1   Następne >   +2   4