Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II SA/Kr 1349/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-04

Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 9 lipca 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego skargę oddala. Postanowieniem z dnia 26...
wniosku tj. o zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 07.10.2013 r., nr [...] odmówił zawieszenia postępowania...

II SA/Sz 1215/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-04-13

[...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę uchyla zaskarżone postanowienie. Pismem z dnia [...] r. Spółka...
Z. zwróciła się do Starosty Powiatowego w [...] z wnioskiem o zawieszenie na podstawie art. 98 § 1 kpa postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę ( modernizację...

II OSK 649/11 - Wyrok NSA z 2012-07-05

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. II OSK 649/11...
Budowlanego z dnia [...] lipca 2010 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego., W uzasadnieniu Sąd I instancji przyjął następujące okoliczności...

II OSK 743/11 - Wyrok NSA z 2012-07-05

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. II OSK 743/11...
Budowlanego z dnia [...] lipca 2010 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego., W uzasadnieniu Sąd I instancji przyjął następujące okoliczności...

II SA/Sz 696/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-09-14

pozostaje w sprzeczności z art. 101 kpa, a użyty w tym przepisie zwrot ' postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania' obejmuje swym zakresem również postanowienie...
jest błędne, albowiem zażalenie przysługuje na wszystkie postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania., Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale podjętej w składzie 7 sędziów...

II SA/Łd 625/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-17

[...], nr [...], o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie robót budowlanych związanych z budynkiem mieszkalno-gospodarczym, usytuowanym na działce nr ewid. 631...
. wpłynął wniosek L. i T. małż. G. (sprecyzowany pismem z dnia 27 grudnia 2013r.) o zawieszenie postępowania 'wszczętego postanowieniem z dnia [...], nr [...]', z uwagi...

VII SA/Wa 2094/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-03

. o wstrzymanie bądź o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia jej zażalenia., [...] WINB pismem z dnia 3 września 2008 r. znak...
września 2008 r. sprecyzowała swój wniosek poprzez podanie, że wnosi o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia jej zażalenia...

VII SA/Wa 1782/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-02

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2010 r. znak [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego skargę oddala. VII SA/Wa 1782/10...
. B. i J. P. w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wykonanego pomostu drewnianego na działce [...] jeziorze [...] na wprost działki nr geod...

VII SA/Wa 1781/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-02

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2010 r. znak [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego skargę oddala. VII SA/Wa 1781/10...
. B. i J. P. w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wykonanego umocnienia z grodzic winylowych (PCV) na działce [...] jeziorze ...] na wprost...

II SA/Wr 35/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-19

. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie budowy muru oporowego I. uchyla...
do organu I instancji z żądaniem zawieszenia postępowania. Przesłanką, na jaką powołał się wnioskodawca było wskazanie, że wykonanie ekspertyzy możliwe jest jedynie pod warunkiem...
1   Następne >   +2   +5   +10   65