Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Sz 255/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-20

, odnosząc się do żądania podatnika wyegzekwowania od organu podatkowego załatwienia jego wniosku, o udzielenie informacji publicznej na temat umorzeń na terenie gminy, należy...
stwierdzić, iż kwestia ta nie może stanowić przedmiotu rozstrzygania w niniejszym postępowaniu sądowoadministracyjnym. Wniosek o udzielenie informacji publicznej stanowi...

I SA/Bd 812/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-12-13

do informacji publicznej, informacji na temat wszystkich decyzji podjętych przez Naczelników Pierwszego oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w T. na podstawie przepisów rozdziału 7a...
Naczelników Urzędów i te organy winny być adresatami złożonego wniosku o udzielenie informacji publicznej w powyższym zakresie., W skardze strona zarzuciła organom obu instancji...

I SA/Gl 1074/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-28

przedsiębiorcom (właścicielom budynków) nawet na 10 lat, uchwałami Rady Miasta R. (wsparto przykładami i przedłożono wniosek o udzielenie informacji publicznej)., Odpowiadając...
na wezwanie organu strona przedłożyła: 1) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, 2) informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 3) wydruki...

I SA/Po 868/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-21

dokumentów, bądź uzyskać dokumenty z urzędu., Sąd zwraca uwagę na dostępność przedmiotowych uchwał chociażby w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta [...]., Zgodzić...
upamiętnienia znajdującego się tam w przeszłości obozu., Uzyskane przez organ informacje nie wskazują na to, że jakiekolwiek poczynania na gruncie zostały zabronione. Wnioskodawca...

I SA/Po 867/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-21

na czas nieokreślony., Uzyskane przez organ informacje nie wskazują na to, że jakiekolwiek poczynania na gruncie zostały zabronione. Wnioskodawca nie przysłał żadnego...
rozpatrujący sprawę nigdzie nie doszukał się informacji o zakazie rozbiórki przedmiotowych budynków. W tej sytuacji firma mogła już wcześniej prowadzić działania...

II FSK 2068/12 - Wyrok NSA z 2014-08-27

publicznej. Jednocześnie organ dołączył do wezwania formularz w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Strona w wykonaniu...
minmis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz przesłała częściowo wypełniony, załączony przez organ podatkowy do wezwania, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu...

II FSK 2065/12 - Wyrok NSA z 2014-08-27

wnioskodawcy i prowadzonej przez nią działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej. Jednocześnie organ dołączył do wezwania formularz...
, wymienionych w skierowanym do niej piśmie. W szczególności wskazano, że złożony przez stronę 'Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis...

I SA/Po 1101/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-12-03

dotyczących pomocy publicznej. Zgodnie zaś z art. 39 tejże ustawy, beneficjent pomocy oraz podmiot ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do przekazania informacji...
organowi informacji dotyczącej pomocy publicznej oraz wielkości przedsiębiorstwa, wniosek jej pozostawiono bez rozpatrzenia., W zażaleniu na powyższe postanowienie strona...

I SA/Kr 990/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-16

do Burmistrza Miasta i Gminy P. w trybie informacji publicznej o udostępnienie powyższych danych. Wskazał także, że każdy wniosek z prośbą o ulgę w spłacie należności podatkowych...
z interesem publicznym. Organ odniósł się przy tym do treści dodatkowego pisma z dnia 23 kwietnia 2012 r. (zatytułowanego 'Aneks'), w którym skarżąca podała, że jest w ciąży...

I SA/Gl 589/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-27

się o pomoc inną niż pomoc de minimis - informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie...
ust. 1 i 3 p.s.d.p.p., czyli zaświadczenia o pomocy de minimis lub informację o otrzymanej pomocy publicznej. W przypadku natomiast niekorzystania z przedmiotowej pomocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100