Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

II SO/Kr 33/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-31

marca 2015 r. o udostepnienie informacji publicznej. W końcowym fragmencie tekstu na stronie pierwszej zasygnalizowano fakt uiszczenia opłaty od wniosku oraz wymieniono...
Sądowi skargi dotyczącej wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r. o udostepnienie informacji publicznej oraz wniosek o udostepnienie informacji publicznej ze sprawy II SAB/Kr 162/15...

I SA/Sz 1221/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-23

. Jednocześnie, organ odwoławczy wskazał, że z informacji przekazanej przez organ pierwszej instancji wynika, że od maja 2014 r. skarżąca za kolejne okresy sprzedaży...
dochody podatniczki, pochodzące w części ze źródeł publicznych, są kwestią stałą i codzienną. Skarżąca w żaden sposób nie wykazała więc, zdaniem organu odwoławczego...

III SA/Po 583/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-17

. 39 ust. 3 i 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 11, ust. 13, ust. 13a i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz...
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta [...], zezwolił na zajęcie pasa drogowego, chodnika o powierzchni 32m2, ul...

III FSK 155/21 - Wyrok NSA z 2022-04-12

administracji publicznej i niezastosowaniu środków określonych w ustawie, mimo że organy administracji dokonały dowolnej oceny zebranego materiału dowodowego poprzez oparcie...
na przeprowadzeniu nieprawidłowej kontroli legalności działalności organów administracji publicznej i niezastosowaniu środków określonych w ustawie, mimo że postępowanie organów...

II FSK 1610/08 - Wyrok NSA z 2010-02-17

publicznych, poprzez przyjęcie, że prywatny teren ośrodka wczasowego jest ulicą., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę. W motywach uzasadnienia Sąd...
takich jak lody, mrożona czekolada, praliny i in. Podobnie z informacji udzielonych na rozprawie w dniu 5 czerwca 2008 r. przez pełnomocnika skarżącej działalność Spółki...

I SA/Sz 1508/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-04

, że stosownie do art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a organy samorządu terytorialnego...
1997 r. o strażach gminnych, zgodnie z którą straż gminna to samorządowa umundurowana formacja utworzona do ochrony porządku publicznego na terenie gminy zaś pełnienie...

I SA/Sz 37/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-09

i informowania organu podatkowego o odmowie wnoszenia takiej płaty. Inkasenci działają na rzecz i w imieniu organu podatkowego. Informacje udzielone w tej sprawie przez inkasentów...
działalności organów administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, sąd administracyjny rozpoznając sprawę bada, czy organy do ustalonego stanu faktycznego zastosowały...

III SA/Wa 677/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-13

jednostka organizacyjna gminy - Zarząd Terenów Publicznych gromadził i przetwarzał informacje dotyczące każdej osoby prowadzącej sprzedaż, które to informacje...
opłata targowa przez pracownika Zarządu Terenów Publicznych, pomimo tego, że osoba ta nie mogła wykazać się żadnymi uprawnieniami inkasenckimi. Ponadto wskazał, że opłata...

I SA/Kr 179/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-27

, że w związku z przekazaną przez Straż Miejską Miasta K. informacją o dokonywanej sprzedaży w miejscu do tego niewyznaczonym przez T. G. w dniu 6 kwietnia 2015 r. przy ul...
zł., W zakresie ustaleń faktycznych organ I instancji wskazał, że z przesłanych przez Straż Miejską Miasta K. informacji wynika, że T. G. w dniu 6 kwietnia 2015 r...

VIII SA/Wa 876/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-13

do życzenia. Po rozeznaniu sytuacji, iż na terenie całej Polski, szczególnie, w miastach opłata targowa jest zróżnicowana i mając informację, że na terenie Gminy, i Miasta...
(Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Jest ona przymusową daniną publiczną o charakterze podatku, a jej uiszczenie nie wiąże się z jakimkolwiek ekwiwalentnym...
1   Następne >   +2   +5   9