Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Symbol

I OZ 759/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-23

Prezydenta Miasta Ruda Śląska w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie; 2. wymierzyć Prezydentowi...
sądu, który bada okoliczności sprawy. Sąd stwierdził, iż skarga S.Z. na bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - złożona w dniu 6 lutego...

II GSK 1459/15 - Wyrok NSA z 2017-01-12

, bez jednoczesnej zmiany ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie dokonano jedynie w Biuletynie Informacji Publicznej. Stanowi to naruszenie art. 38 ust...
r., zamieszczając tę informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Jednocześnie jednak nie uległa zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień...

V SA/Wa 925/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-04

. 712 z późn.zm.). Obowiązkiem Ministra jest podanie do publicznej wiadomości, w szczególności na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej treści...
podkreślił, że koszty były finansowane ze środków publicznych, co powoduje, ze nie mogły być one ponoszone w sposób dowolny, ale podlegały szczególnemu rygorowi...

IV SA/Po 989/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-16

r. o udzielenie informacji publicznej., Postanowieniem z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] Starosta Ś. na podstawie art. 145 § 1 pkt 4, art. 147, art. 149 § 1 i art. 150...
jako p.p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca...

I SA/Gl 26/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-21

z budżetu miasta niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli...
i kryteriów wyboru najbliższej gminy lub powiatu prowadzącego szkoły publiczne, których wydatki powinny być podstawą obliczania dotacji dla szkół niepublicznych. Brak...

II GSK 3067/16 - Wyrok NSA z 2017-01-12

zamówienia publicznego pn.: 'Dostawa baz danych w ramach Systemu Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza IX z serwerami i oprogramowaniem wraz z platformą udostępniania...
o udzielnie zamówienia publicznego dotyczące kwot już wypłaconych i jeszcze nie wypłaconych. Następnie, dnia 12 czerwca 2012 r. skierowano do Beneficjenta 'Wezwanie...

I SA/Gl 484/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-12

uprawnień i obowiązków osób. Nie tworzą żadnych norm prawnych na zewnątrz aparatu samorządowej administracji publicznej., W ocenie skarżącej informacja jest aktem...
sołectwa K.). Nosi więc cechy aktu administracji publicznej o charakterze władczym. Analizowany akt ma charakter wiążącego rozstrzygnięcia, albowiem odrzucenie wniosku...

I SA/Gl 821/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-19

na podstawie art. 106 § 3 u.p.s.a. uzupełniających dowodów z dokumentów - dokumentacji księgowej za 2013 r. publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w R...
., publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ł. i publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w R. na okoliczność określenia wysokości miesięcznych...

III SA 1548/99 - Wyrok NSA z 1999-12-22

wpływ na wynik sprawy, poprzez naruszenie następujących przepisów:, - art. 14 ustawy o samorządzie terytorialnym publicznych, z uwagi na przyjęcie, że wyklucza...
w statucie przypadków tajnego głosowania, poza sytuacje określone w ustawie, nie odnosiły się do tego zagadnienia w związku z zasadą jawności finansów publicznych...

II GSK 2204/15 - Wyrok NSA z 2016-08-10

wynikającej z informacji przedstawionej województwom przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach...
, podanymi do wiadomości publicznej. Sama dostępność informacji nie przesądza o tym, że informacja staje się wiedzą powszechną. Nie można bowiem oczekiwać, aby każdy rozsądny...
1   Następne >   +2   +5   +10   16