Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

II SA/Ol 924/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-11

świadczeń ustalone ostateczną decyzją będą podlegały potrąceniu z wypłacanych świadczeń bieżących., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że informacją z dnia 31 października...
do świadczenia przysługuje cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją 'dostęp do rynku pracy', jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...

IV SA/Po 849/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-11-28

, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej...
. Stankowski /-/E. Makosz-Frymus Decyzją z dnia [...] sierpnia 2006 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K., po rozpoznaniu odwołania Samodzielnego Publicznego...

III SA/Łd 238/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-08-05

do ochrony zdrowia oraz do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych należy do praw gwarantowanych w Konstytucji RP (art. 68 ust. 1 i ust...
ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) [dalej ustawa...

III SA/Po 857/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-23

administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować...
sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Z kolei przepis art. 3 § 2 pkt 1 ustawy...

III SA/Kr 771/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-14

była w zasadzie jedyna rzeczowa informacja, został złożony w organie, zatem skarżący w istocie nie miał do niego ani do zawartych w nim pouczeń dostępu. Z kolei w treści decyzji...
o niejasności pouczeń i braku dostępu do informacji o zakazie pobierania dodatku pielęgnacyjnego w przypadku posiadania już uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego, czyni...

I OSK 1380/21 - Wyrok NSA z 2022-04-12

udzielenia istotnych informacji dotyczących toczącego się postępowania, co skutkowało uniemożliwieniem stronie zajęcia stanowiska oraz nawiązania kontaktu z pełnomocnikiem...
z urzędu w celu przekazania istotnych informacji dotyczących sprawy przed wydaniem w sprawie wyroku, a tym samym pozbawiło stronę możliwości obrony swoich praw i spowodowało...

IV SA/Wr 580/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-02-08

się do uznania, że specjalne wsparcie ze strony państwa nie należy się osobom, które są uprawnione do świadczeń z publicznych funduszy (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych lub budżet...
, produkcyjnym i poprodukcyjnym. Pierwszej grupie osób państwo ma zapewnić dostęp do opieki i edukacji, drugiej - dostęp do pracy, a trzeciej - dostęp do świadczeń...

II SA/Gl 80/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-30

. in. przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym zgodnie z § 2 tegoż artykułu kontrola, o której mowa, jest sprawowana pod względem zgodności...
. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. skutkuje jego uchyleniem., Zgodnie z art. 7 k.p.a. w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności...

II SA/Wa 3516/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-23

upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczoną klauzulami: 'ściśle tajne', 'tajne', 'poufne/zastrzeżone', co jednoznacznie określa...
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu tj. informacji o przebiegu służby nr [...] wynika, że wnioskodawca pełnił służbę na rzecz totalitarnego...

III SA/Po 1128/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-26

z przeważającej działalności uzyskany w lutym 2021r. był niższy o co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego w lutym 2020 roku'. Z informacji przekazanych...
istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem przyjęty sposób weryfikacji uprawnienia do skorzystania ze zwolnienia, skutkował wykluczeniem z dostępu do pomocy spółki...
1   Następne >   2