Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol

II OSK 135/11 - Wyrok NSA z 2012-04-12

w Ostrołęce z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok, 2...
., nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia warunków zabudowy., W uzasadnieniu tego wyroku Sąd I instancji przytoczył następujące...

II SA/Kr 821/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-20

partnerska, wystąpił do Prezydenta Miasta K. o przeniesienie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez ten organ dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia...
warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 'zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterze i garażami podziemnymi oraz wjazdami na działkach...

II SA/Bk 171/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-07-16

zabudowy oddala skargę Skarga została wywiedziona na tle następujących okoliczności., Decyzją z dnia [...].03.2004 r. Burmistrz Miasta B.P. ustalił warunki zabudowy...
swoje żądanie o wznowienie postępowania oparli na tym, że jako współwłaściciele działki [...]/5 nie uczestniczyli na prawach strony w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy...

IV SA/Po 460/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-04

w [...] z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego...
) umorzył postępowanie administracyjne w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako 'legalizacja istotnych odstępstw od zatwierdzonego...

II SA/Kr 1491/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-22

stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. umarza postępowanie sądowe; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz...
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. nr 164, poz. 1589) na wniosek M. L. i J. K., ustalił...

II OSK 3128/14 - Wyrok NSA z 2016-09-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy oddala...
Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2013 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy., Wyrok ten został wydany...

II SA/Wr 262/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-16

o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oddala skargę. Przedmiotem skargi...
również organem I instancji) nr [...] z dnia 19 grudnia 2013 r. o ustaleniu na rzecz A. W. (dalej zwanego inwestorem) warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu...

II SA/Kr 121/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-30

z [...] lipca .2010 r. znak: [...] odmówił zawieszenia postępowania dotyczącego ustalenia, na wniosek B.W. i M.W. , warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...
o ustalenie warunków zabudowy wystąpili B.W. i M.W. to tylko w przypadku złożenia wniosku o zawieszenie przez inwestorów i przy braku sprzeciwu pozostałych stron, zawieszenie...

II SA/Wr 263/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-16

o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oddala skargę. Przedmiotem skargi...
również organem I instancji) nr [...] z dnia 19 grudnia 2013 r. o ustaleniu na rzecz A. W.(dalej zwanego inwestorem) warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu...

II SA/Kr 575/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-09-16

art. 105 § 1 kpa, umorzył postępowanie z wniosku Firmy Handlowej '[...]' , Spółka Jawna K. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: 'Budowa hali...
.[...] oraz wjazdem na dz. nr 1 i 2 obr. jw. przy ul. [...] w K'., W uzasadnieniu organ l instancji podał, że wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100