Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

IV SA/Wa 2083/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy. I. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną...
W. Nr [...] z dnia [...] lutego 2015 r., odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego (pawilonu parkowego gastronomiczno...

II OZ 937/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

., Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odmówił...
2008 r. odmawiającą uchylenia - w wyniku wznowienia postępowania - decyzji o warunkach zabudowy z dnia [...] listopada 2007 r., nr [...], a także uchylającą w całości...

IV SA/Wa 1815/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-30

Lasów Państwowych z dnia [...] maja 2016 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę I. Przedmiotem zaskarżenia...
w zakresie ochrony gruntów leśnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce ewidencyjnej...

II OSK 1953/14 - Wyrok NSA z 2016-04-07

sprawy znajduję się jedynie wniosek Z. C. z dnia [...] sierpnia 1997 r. o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, brak jest natomiast samej decyzji o warunkach...
zabudowy. Także z informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy w P. wynika, że nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla działki nr [...] na rzecz Z. C...

II OSK 3012/12 - Wyrok NSA z 2014-05-21

. Natomiast w sytuacji braku planu miejscowego, inwestor może ubiegać się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w trybie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r...
o udzielaniu informacji o środowisku, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

V SA/Wa 364/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-26

stwierdził, że jakkolwiek strona przedstawiła decyzję o warunkach zabudowy w odniesieniu do działki nr ..., to decyzja odnosi się tylko do części tej działki, a nie całej...
powierzchni i należy domniemywać, że grunt nie objęty decyzją o warunkach zabudowy nie będzie wykorzystywany zgodnie z jego rolniczym charakterem., W związku z powyższym...

IV SAB/Wa 698/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-08

w prowadzeniu postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy [...] w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 1) zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy [...] do wydania...
decyzji w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu niemieszkalnego (poddasze) na cele mieszkalne w budynku...

II OSK 348/16 - Wyrok NSA z 2017-10-27

2013 r. W. J. wniosła o stwierdzenie nieważności obu ww. decyzji. W jej ocenie pozwolenie na budowę zostało wydane niezgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, gdyż obiekt...
Gminy i Miasta Nysa z dnia [...] listopada 1997 r. nr [...], ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie zakładu...

IV SAB/Wa 121/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-15

Burmistrza Gminy K. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku H. S. o ustalenie warunków zabudowy z dnia [...] grudnia 2007 r. p o s t a n a w i a 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić...
Administracyjnego w Warszawie na bezczynność i przewlekłość postępowania Burmistrza Gminy K. w przedmiocie załatwienia sprawy dotyczącej wniosku o ustalenie warunków zabudowy...

IV SA/Wa 146/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-21

Ochrony Środowiska z [...] grudnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego parterowego połączonego z garażem, budowie infrastruktury...
1   Następne >   +2   5