Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

II SA/Kr 1038/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-10-17

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2016r wymaganej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania...
odpadów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to jednak podmiot prowadzący taką działalność powinien taką decyzję posiadać zanim rozpoczął prowadzenie...

II SA/Lu 1666/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-11-27

1. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zakładu zajmującego się unieszkodliwianiem odpadów /zakład termicznego unieszkodliwiania// powinno nastąpić...
w W.-N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 24 września 2002 r. (...) w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargę...

II OSK 1444/05 - Wyrok NSA z 2006-11-28

- Prawo budowlane była wynikiem tego, że strona wezwana do uzupełnienia wniosku o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wobec braku miejscowego planu...
o odpadach z 2001 roku, który to przepis w ocenie strony zwalnia ją od obowiązku legitymowania się decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Rozpatrujący...

IV SA/Wa 1276/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-19

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
2010 roku, Nr [...] Prezydent Miasta W. po rozpoznaniu wniosku M. P. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku biurowego, z elementami...

IV SA/Wa 1277/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-19

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
2010 roku, Nr [...] Prezydent Miasta W. po rozpoznaniu wniosku M. P. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zakładu opieki zdrowotnej i apteki...

II SA/Sz 688/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-01-18

odpadów nie musi być poprzedzona decyzją o warunkach zabudowy zmieniającą sposób użytkowania obiektu lub terenu., Zdaniem Prokuratora działalność prowadzona przez K. C...
dokonania oceny, czy dla planowanej inwestycji konieczne było uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy., Organ odwoławczy po ponownym rozpatrzeniu sprawy zwrócił uwagę...

II SA/Kr 864/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-10

z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla przedmiotowego budynku gospodarczego. Wyrokiem z dnia 29 marca 2011 r., sygn. akt: II SA/Kr 1032/10, Wojewódzki Sąd...
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, (2) czterech egzemplarzy projektu wraz...

IV SA 2473/01 - Wyrok NSA z 2003-07-04

i uzasadniania swoich zastrzeżeń., Wydanie decyzji o warunkach zabudowy, bez wcześniejszego uzyskania przez zainteresowanego omawianej decyzji o zezwoleniu, nie byłoby...
możliwe., Zgodnie bowiem z art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./, wniosek o ustalenie warunków zabudowy...

IV SA 613/02 - Wyrok NSA z 2002-11-13

do orzekania w sprawach dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu do uzgadniania projektu decyzji, między innymi, z organami ochrony środowiska. Przedstawiony...
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla stacji sterylizacji odpadów medycznych - uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu I instancji...

II SA/Ol 844/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-10-28

października 2010r. sprawy ze skargi Parku Krajobrazowego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie warunków zabudowy postanawia...
utrzymano w mocy decyzję organu I instancji, z dnia '[...]' , ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku...
1   Następne >   +2   +5   +10   40