Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 429/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-24

w z dnia 5 maja 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy oddala skargę. 1. Prezydent Miasta decyzją z 18 maja...
2001 r. ustalił M. S.-T. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na działce nr [[...]] w S. przy ul. M. jednokondygnacyjnego domu jednorodzinnego...

II OSK 1560/09 - Wyrok NSA z 2010-10-12

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 18...
2008 roku, Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy w punkcie 8., Powyższy wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zapadł w następującym stanie...

IV SA/Wa 465/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę [...] S.A...
zabudowy., Stan sprawy przedstawia się następująco:, [...] S.A. złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla istniejącego nośnika reklamowego dwustronnego...

IV SA/Wa 464/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę [...] S.A...
zabudowy., Stan sprawy przedstawia się następująco:, [...] S.A. złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla istniejącego nośnika reklamowego dwustronnego...

II OSK 2162/16 - Wyrok NSA z 2017-07-04

[...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 25 maja 2016 r., sygn. akt II SA/Sz 68/16, Wojewódzki Sąd...
warunków zabudowy., Opisując stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd I instancji wskazał, że decyzją z dnia [...] lutego 2015 r., nr [...], Burmistrz Goleniowa, po rozpoznaniu...

II SA/Kr 1160/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-07

Odwoławczego w K. z dnia 14 maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy skargę oddala. Wnioskiem złożonym w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu...
Miasta K. w dniu 4 listopada 2005 r., A. sp. z o.o. w K. domagała się ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę zespołu handlowo-usługowego, z centrum...

II OSK 551/18 - Wyrok NSA z 2018-12-13

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...
o warunkach zabudowy., Wyrok ten zapadł w następującym stanie sprawy., Decyzją z dnia [...] 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T. (dalej: Kolegium, organ nadzorczy; organ...

II SA/Kr 501/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 4 marca 2019 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy skargę oddala...
. z dnia 17 stycznia 2017 r. (znak: [...]) ustalającej, na wniosek Firma A, warunki zabudowy dla inwestycji pn.: 'Budowa budynku socjalno-biurowego, budynku magazynowego...

II SA/Kr 130/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-31

Odwoławczego w [...] z dnia 19 listopada 2015 r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. decyzją z dnia 19...
. [...] w sprawie ustalenia na wniosek L.K. warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 'Budowa budynku hotelowe - usługowego z apartamentami mieszkalnymi (funkcja...

II SA/Go 552/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-10-06

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] grudnia 2015 r...
. A.N. zwróciła się do Burmistrza Miasta i gminy o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100