Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II OSK 1801/13 - Wyrok NSA z 2015-03-03

ustalenia warunków zabudowy oddala skargi kasacyjne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Go 62/13...
warunków zabudowy, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza D. z dnia [...] września 2012 roku nr [...], znak [...], stwierdził, że zaskarżona decyzja...

II OSK 1336/10 - Wyrok NSA z 2011-09-14

określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690...

IV SA/Wa 1164/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-15

. wynika, że określa ona warunki dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz zasady rozliczania należności za świadczenia będące...
. [...], [...] i [...]), organ oparł się tylko na oświadczeniu jednego ze współwłaścicieli, że jest tylko jeden zbiornik co przy zabudowie dwoma odrębnymi budynkami...