Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

OSK 1481/04 - Wyrok NSA z 2005-05-16

z o. o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia 8 marca 2002 r. Nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania...
2002r. stwierdzającą nieważność decyzji Burmistrza Gminy i Miasta [...] z dnia 21 czerwca 2001r. ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu położonego...

OSK 1519/04 - Wyrok NSA z 2005-05-12

w Ostrołęce z dnia 29 stycznia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2004 r. sygn. akt IV...
29 stycznia 2003 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy [...] z 29...

II OZ 739/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-07

. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia na etapie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia...
. Nie sposób jednak uznać, aby pogląd ten miał jakikolwiek związek ze sprawą dotyczącą uzgodnienia pod względem sanitarnym decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania...

OSK 1893/04 - Wyrok NSA z 2005-07-28

w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuję sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu do ponownego...
[...] z dnia 19 grudnia 2001 r. i odmówił ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji skarżącej - stacji bazowej telefonii komórkowej na działce...

II SA/Po 300/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami...

II SA/Gd 628/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-05

A określenia sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie...
o gospodarce nieruchomościami, warunki dla jej zabudowy nie mogą być ustalone w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a z uwagi na decyzję...

II SA/Rz 329/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-30

oraz nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie:, - zaświadczenia organu właściwego w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu o zgodności...
przedstawienia w terminie do 5 grudnia 2003 roku zaświadczenia organu właściwego w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu o zgodności obiektu z przepisami...

II SA/Wr 633/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-20

ich zagospodarowania i warunki zabudowy. Ustawodawca przyznał gminie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prawo ingerencji w sposób wykonywania własności...
planistycznego upoważniona jest do ustalania przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy...

II SA/Gd 638/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-29

zagospodarowania przestrzennego - określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym...
uzasadnił powyższe zarzuty. Skarżący wskazał, że warunki konieczne dla uznania inwestycji za inwestycję celu publicznego zawarte zostały w art. 2 ust. 5 ustawy o planowaniu...

II SA/Po 196/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-06-03

I instancji, który kontrolował decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydaną w innym stanie prawnym., Przedmiotowe postępowanie administracyjne wszczęte...
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych, a szczególności w zakresie:, - warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego...
1   Następne >   2