Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

II SA/Po 842/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2018 roku Nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
. L. (dalej strona lub skarżący) utrzymało w mocy decyzję Burmistrza [...] i M. W. z dnia [...] czerwca 2017r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy...

II SA/Po 298/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-06

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia [...] listopada 2013r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę Decyzją z dnia [...] 2013 r. znak...
organ stwierdził, że analiza 'warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, a także stanu faktycznego i prawnego terenu', na którym przewidziana...

IV SA/Wa 757/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-07

RDLP odmówił wyrażenia zgody na przedmiotowe wyłączenie, z uwagi na fakt, że Strona przedłożyła decyzję Nr [...] Prezydenta Miasta [...] o warunkach zabudowy z dnia...
do czasu uzyskania informacji od Prezydenta Miasta [...] dotyczącej ważności decyzji warunkach zabudowy z [...] grudnia 2003 r., Postanowieniem z [...] grudnia 2017 r...

IV SA/Wa 756/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-07

W. o warunkach zabudowy z dnia [...] grudnia 2003 r., wydaną w trybie art. 40 ust 1 i 3, art. 42 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu uzyskania informacji od Prezydenta Miasta W. dotyczącej ważności decyzji warunkach zabudowy z [...]grudnia 2003 r., Postanowieniem...

IV SA/Wa 758/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-07

przedmiotowe postępowanie do czasu uzyskania informacji od Prezydenta Miasta W. dotyczącej ważności decyzji warunkach zabudowy z [...] grudnia 2003 r., Postanowieniem...
2018 r., poinformował, że działka oznaczona numerem [...], z obrębu [...], położona w W. [...]:, - nie jest objęta obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy...

II SA/Bk 314/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-07-04

warunków zabudowy oddala skargę Zaskarżoną w sprawie niniejszej decyzją z dnia [...] marca 2017 r. znak [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. uchyliło w całości...
[...] ustalającej warunki zabudowy., Powyższe decyzje zostały wydane w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r. znak...

II SA/Ke 41/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-03-04

odmawiające uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy znak: [...] Wójta Gminy dla inwestycji Spółki polegającej na budowie budynku...
o warunkach zabudowy dokonuje się uzgodnienia z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów...

II OSK 2329/13 - Wyrok NSA z 2015-05-05

o warunkach zabudowy dotyczącej spornej działki, co zwłaszcza jest aktualne w kontekście pozytywnego załatwienia przez WSA w Bydgoszczy losów tej decyzji zaskarżonej...
odwołujący zaznaczyli, że decyzja o warunkach zabudowy ma takie samo znacznie prawne co plan zagospodarowania przestrzennego, że uprawnione było zaniechanie wdrożenia...

IV SA/Wa 2734/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-25

Środowiska z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy - oddala skargę - Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1...
2015 r., znak: [...], którym odmówiono uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego...

II OSK 1931/08 - Wyrok NSA z 2009-12-10

Państwa S. powstał budynek niezgodny z warunkami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Budynek ten jest większy niż dopuszczono w w/w decyzji...
na wyłączenie gruntu z produkcji zostały wydane na podstawie decyzji [...] o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia [...] listopada 2000 r., w której U. J. uznana...
1   Następne >   +2   +5   +10   14