Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

II SA/Kr 458/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-25

na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 8 kwietnia 1998 r., znak [...] w przedmiocie ustalenia warunków...
zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: sprostować postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 marca 2012 r. sygn. II SA/Kr 1189/98...

II GSK 227/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

, z. 7-8, s. 39; także o ograniczeniach przenoszenia uprawnień z nie będącej aktem rzeczowym decyzji o warunkach zabudowy M. Szewczyk, w: Z. Leoński, M. Szewczyk, Zasady...
kolejowym, jak również przepisy rozporządzenia Ministra Transportu z 12 marca 2007 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji...

VII SA/Wa 1942/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-19

ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1444 z późn. zm.) organ w dniu [...] kwietnia 2013 r. wydał decyzję (sygnatura...
, o których mowa w art. 17 ust. 7; 2) warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 20, w tym ważności świadectw sprawności technicznej...

II SA/Kr 1578/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-24

jednostki ubiegającej się o przekazanie terenu. Decyzja powinna zawierać określenie czasu i warunków użytkowania., W tym kontekście organ pierwszej instancji stwierdził...
się warunki użytkowania wieczystego, z zachowaniem zasad określonych w art. 62 ustawy i w art. 236 k.c., oraz kwotę należną za nabycie własności, a także sposób zabezpieczenia...

IV SA/Wa 243/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-17

i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze...
odszkodowania w zaskarżonej decyzji., IV.3.2. Zdaniem Sądu, rola organu administracji nie ogranicza się do oceny sporządzonej wyceny wyłącznie pod względem zachowania warunków...