Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

III SA/Wr 668/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

sposobów zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy, |, |następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, a które zgodnie z art. 51...
przestrzennego i warunków zabudowy, następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania |, |przestrzennego, które zgodnie z art. 51 i 60 ustawy...

II SA/Lu 294/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-23

zagospodarowania przestrzennego gminy, ale także treść ewentualnej decyzji, wydanej w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wykładnia art. 101 u.s.g....
przestrzennego i warunków zabudowy, następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, które w myśl z art. 51 i 60 ustawy o planowaniu...

II SA/Po 421/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-29

wyraźnie wskazują dwie formy realizacji przez gminę władztwa przestrzennego: poprzez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy. Obie...
te formy są realizowane w ściśle określony, sformalizowany sposób, wykluczający tryb głosowania powszechnego w ramach referendum. W przypadku decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Po 731/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-16

gminy wszelkich siłowni wiatrowych w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Nie ograniczy to natomiast wydawania decyzji o warunkach zabudowy...
zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy, następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, które zgodnie z art. 51 i 60 , wydaje...

II OSK 2467/12 - Wyrok NSA z 2012-11-13

, poz. 717 z późn. zm.), określenie sposobu zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania...
przestrzennego i warunków zabudowy, następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, które zgodnie z art. 51 i 60 ustawy o planowaniu...

IV SA/Gl 759/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-10

. W przypadku braku miejscowego planu, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p., określenie sposobów zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy, następuje w drodze...
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Tymczasem, zgodnie z art. 51 i art. 60 u.p.z.p., taką decyzję wydaje co do zasady wójt (burmistrz, prezydent...

II OSK 2770/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-18

planie zagospodarowania przestrzennego gminy, ale także treść ewentualnej decyzji, wydanej w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wykładnia art. 101 u.s.g....
zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy, następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, które w myśl z art. 51 i 60 u.p.z.p., wydaje...

III SA/Łd 258/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-28

zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, które zgodnie z art. 51 i 60, wydaje zasadniczo...
przestrzennego, posiada w granicach prawa samodzielność, a także swobodę decydowania o przeznaczeniu i określania warunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy...

III SA/Łd 553/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-07-31

planów zagospodarowania przestrzennego albo poprzez wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego. W ocenie organu...
komisję doraźną do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada warunkom przewidzianym w przepisach ustawy. W wyniku działań podjętych...

II SA/Po 672/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-14

elektrowni nieprzekraczającej 100 m, średnicy wirnika 117 m oraz o maksymalnym poziomie mocy akustycznej do 106 dB;, 2. warunki wykorzystania ternu w fazie realizacji...
również postanowienie RDOŚ w Poznaniu z dnia [...] września 2012 r. znak [...] pozytywnie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia, któremu zarzucili:, - naruszenie art. 66 ust. 1...
1   Następne >   2