Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

II SA/Rz 104/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-06-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy...
Odwoławczego z dnia [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta [...] z dnia [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania...

II SA/Rz 291/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-20

, jeżeli budowa jest zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy...
. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu teren zabudowy to teren leżący...

VI SA/Wa 1935/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-22

ze zm.)' (uchwała NSA z 11.10.1999 r., OPS 11/99, ONSA 2000/1, poz. 6); 'stronami postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), jest stroną postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej inwestycji...

VI SA/Wa 1848/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-19

., 6. Budowa lub przebudowa zjazdu na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu., Stosownie...
bez spełnienia innych warunków dodatkowych zawartych w tej decyzji, których strona nie dopełniła. Organ zwrócił uwagę, że we wzmiankowanej decyzji zawarte byty kompletne...

VIII SA/Wa 281/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-10

na niezwiązanie organu wydającego decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ustaleniami planu miejscowego i warunkami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania...
do drogi publicznej nie jest równoznaczny z obowiązkiem dostępu do drogi publicznej co najmniej na dotychczasowych warunkach., W związku z powyższym, Minister stwierdził...

II GSK 874/20 - Wyrok NSA z 2023-11-21

z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt II OSK 125/11, NSA wskazał na taki obowiązek w sprawie ustalenia warunków zabudowy, gdzie obowiązek taki wynika z mocy art. 60 ust. 4...
warunków określonych w posiadanym już zezwoleniu lub wykonuje przewozy niezgodnie z posiadanym zezwoleniem., Treść wskazanego przepisu wskazuje zatem jednoznacznie...

II GSK 1110/20 - Wyrok NSA z 2023-11-21

wprost z konkretnych przepisów. I tak w wyroku z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt II OSK 125/11, NSA wskazał na taki obowiązek w sprawie ustalenia warunków zabudowy...
ujemnie wpłynie na rentowność porównywalnych usług kolejowych na liniach bezpośrednio związanych z trasą usług drogowych, d) wnioskodawca nie przestrzega warunków określonych...

VI SA/Wa 1720/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-29

sprawie sporna kwestia dotyczyła przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WSA we Wrocławiu zaznaczył przy tym, że w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo...

II SA/Go 362/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-08-23

niewypłacalności pracodawcy (zob. wyrok z 30 maja 2005 r., P 7/04, OTK ZU nr 5/A/2005, poz. 53), warunków zabudowy pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe (zob. wyrok...
lub warunków przewozu drogowego przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) w brzmieniu...

VI SA/Wa 1949/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-21

zrealizowane obiekty i urządzenia drogowe na podstawie decyzji wydanych przez organy architektoniczno-budowlane, w tym decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną...
może nastąpić jedynie w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego. W ocenie skarżących...
1   Następne >   +2   4