Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

II SA/Bd 56/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-02-10

dla danego terenu przepisami prawa planistycznego podobnie jak przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, która wydawana jest wtedy, gdy dla danego terenu nie został...
zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

II GSK 1306/18 - Wyrok NSA z 2018-11-21

nr [...], naruszy jego interes, gdyż posiada decyzję Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie...
z warunkami zabudowy wydanymi w 2006 r., tj. przed wydaniem koncesji. Zalecił by, przy ponownym rozpatrywaniu wniosku o wznowienie postępowania organ ustalił...

II SA/Ke 493/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-11-06

. Burmistrz Miasta i Gminy D. ustalił dla strony warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stawu rybnego do hodowli ryb karpiowatych wraz z urządzeniami...
w miejscowości S. Papiernia oraz fakt ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości obejmującej działki o nr ewid. [...] położonych w miejscowości S...

III SA/Gl 380/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-10

pozwolenia wodnoprawnego, ale uczynił to w 2019r., zwracając się z wnioskiem do Wójta Gminy Z. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wykonanie zbiornika wodnego...
, przestrzennym, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy'. Jak wynika z akt sprawy taki wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy ziemnego stawu rybnego...

III SA/Łd 272/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-20

gospodarczej, a dnia 22 kwietnia 2013 r. złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla budowy stawu., W uzasadnieniu odwołań wskazywano, że w tym przypadku mają zastosowanie...
jej uchylenia. Do każdego odwołania załączona została kserokopia wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla budowy stawu ziemnego na działce nr 64., Po rozpatrzeniu odwołań...

VI SA/Wa 686/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-20

w związku z art. 28 k.p.a., w którym to stwierdzono, iż stronami postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu mogą być właściciele...
, iż prowadzone postępowanie dotyczy wyłącznie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kopaliny, a nie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Dodatkowo...

II GSK 354/15 - Wyrok NSA z 2016-06-28

. [...] oraz faktu ubiegania się Spółki o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości obejmującej wskazane działki (ziemny staw, grobla, podwyższenie terenu...
na jej rozstrzygnięcie jest powoływanie się skarżącej na trwające postępowanie w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stawu rybnego do hodowli ryb...

II SA/Bk 57/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-03-17

. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego metodą odkrywkową tj. powierzchniowej eksploatacji systemem ścianowym bez użycia...
ustawy (wymóg wynikający z pkt 2 ppkt a decyzji z dnia 8 lutego 2010 r. Burmistrz Cz. B. ustalającej warunki zabudowy)., Samorządowe Kolegium Odwoławcze uzgadniając projekt...

II SA/Bk 612/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-11-15

. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz z decyzją z dnia [...] lutego 2010 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kruszywa...
. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz z decyzji z dnia [...] lutego 2010 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na wydobywaniu...

II SA 1225/01 - Wyrok NSA z 2001-10-16

dotyczyły m.in. braku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, braku uszczelnienia i skanalizowana terenu, braku wydzielonego miejsca na rozbiórkę pojazdów...
1   Następne >   +2   4