Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

II SA/Rz 757/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-29

działki budowlanej, czy datę wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeżeli czynności te byłyby dokonane po przeniesieniu...
października 2002r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia (Dz. U. nr 191, poz. 1589) po rozpatrzeniu...

I OSK 451/19 - Wyrok NSA z 2020-05-18

na budowę budynku letniskowego w [...] na działce nr [...], zgodnie z warunkami zabudowy określonymi w decyzji Wójta Gminy [...] z dnia [...] maja 2002 r. W związku...
o cofnięciu uprawnień do dotychczas przyznanego równoważnika pieniężnego, w myśl przepisu § 6 rozporządzenia, wydaje się, jeżeli policjant przestał spełniać warunki...

II SA/Bd 1242/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-02-13

, lub przy ustaleniu poszczególnych warunków zabudowy)., Komendant Miejski Policji w B. rozkazem personalnym nr [...] z [...] sierpnia 2012 r. ustalił skarżącemu na dzień przyjęcia...
) może nastąpić w sytuacjach i trybie określonym w art. 61 § 2 P.p.s.a., bądź przez sąd, na wniosek skarżącego, w warunkach określonych w § 3 art. 61 ww. ustawy. Skarżący...

II SA/Bd 398/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-07-24

pozwolenia na budowę budynku letniskowego w Ś. na działce nr [...], zgodnie z warunkami zabudowy określonymi w decyzji z dnia [...].05.2002 r. Wójta Gminy Ś.., W związku...
'. W świetle tej definicji ustawowej zdaniem organu odwoławczego stwierdzić należy, że budynek, który spełnia warunki określone w art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane...

I OSK 2552/16 - Wyrok NSA z 2018-09-19

odwołania. W sprawie kontrolowanej wyrokiem II SA/Kr 763/15, decyzją z dnia [...] października 2014 r. znak (...) Prezydent Miasta ustalił warunki zabudowy...
po funkcjonariuszach, którzy w chwili śmierci spełniali warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty policyjnej, oraz po zmarłych emerytach i rencistach (art. 29 ust. 2...

I OSK 2748/17 - Wyrok NSA z 2019-02-28

budynku rekreacji indywidualnej zawartą w § 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny...
finansowej budynek spełnia warunki do uznania go za budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane. Bezspornie bowiem jest to budynek...

III SA/Łd 292/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-10-07

, wskazując, ze budynek jest w złym stanie technicznym i wymaga wyburzenia do planowanej zabudowy rodzinnej. Ponadto budynek nie spełnia warunków do stałego pobytu ludzi...
i prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych...

III SA/Gl 598/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-01

spełniać warunki przyznania świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z 28.06.2002 r. i na podstawie § 6 tego rozporządzenia cofnięto policjantowi...
, a zatem w czterech przypadkach wymienionych w pkt. 1- 4 po słowach 'albo', a ponadto wówczas, gdy policjant przestał spełniać warunki, o których mowa w § 1 ust. 1...

II SA/Sz 712/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-07

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),, - definicję budynku mieszkalnego jednorodzinnego określoną w art...
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku., Według przedstawionej definicji, budynek, który spełnia warunki określone w art. 3 pkt 2a ustawy Prawo...

III SA/Kr 286/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-22

o Policji, jak wskazuje na to skarżący, a w związku z tym pomoc finansową na jego uzyskanie powinien otrzymać, czy też nabył on dom nie spełniający warunków domu...
. o Policji zatytułowanego: 'Mieszkania funkcjonariuszy Policji' - prawo do równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania na warunkach art. 92 tej ustawy oraz (zamiennie...
1   Następne >   2