Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

II SA/Po 547/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-16

Odwoławczego z dnia 3 kwietnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta i Gminy W. z dnia...
Miasta i Gminy W. (dalej również: Burmistrz; organ I instancji; organ) z dnia [...] 2016 r. znak [...] wydaną w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Decyzje te zostały...

II SA/Po 348/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-04

. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
. Kamieńska /-/ A. Łaskarzewska Wnioskiem z [...] D. K. zwrócił się do Wójta Gminy D. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie płyty...

II SA/Po 79/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-30

Wójta Gminy Ż. Również analiza akt administracyjnych, nie uzasadniała, zdaniem organu, wydania decyzji stwierdzającej nieważności decyzji o warunkach zabudowy...
zabudowy. Również A. i M. S. nabyli sąsiednią działkę w dniu (...) sierpnia 2008 r. już po zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy., J. K...

II OZ 1184/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-20

Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2015 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy postanawia: oddalić zażalenie...
. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2015 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Lu 686/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-20

ustalenia warunków zabudowy; w zakresie uiszczonej opłaty kancelaryjnej uczestnika postępowania - [...] s.c. w [...] p o s t a n a w i a zwrócić z urzędu [...] s. c...
decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...]2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., W piśmie z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data stempla...

II SA/Po 204/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-27

warunków zabudowy postanawia sprostować oczywiste niedokładności i błędy pisarskie zawarte w uzasadnieniu wyroku z dnia 28 lipca 2010 r. poprzez: - zastąpienie na stronie 15 (k...
I instancji wydana w przedmiocie warunków zabudowy na stronie 16 (k. 68 akt) w czwartym wierszu pierwszego akapitu od góry podczas redagowania treści uzasadnienia za pomocą...

II SA/Po 205/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-27

warunków zabudowy postanawia sprostować oczywiste niedokładności i błędy pisarskie zawarte w uzasadnieniu wyroku z dnia 28 lipca 2010 r. na stronie 16 (k. 68 akt) w pierwszym...
2010 r. sygn. akt II SA/Po 205/10, którym została uchylona zaskarżona decyzja oraz poprzedzająca ją decyzja organu I instancji wydana w przedmiocie warunków zabudowy...

II SA/Kr 574/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-06

2012 r., nr: [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] stycznia 2012 r., nr: [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy., Wyrok powyższy został ogłoszony...

II SA/Bk 369/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-12-08

wznowienia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku...
. z dnia [...] marca 2008 r. znak [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie wznowienia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i przekazania sprawy...

II SA/Ol 920/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-02-07

920/10 w sprawie ze skargi D. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie warunków zabudowy postanawia odmówić sporządzenia...
oddalił skargę D. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]', w przedmiocie warunków zabudowy., W dniu 1 lutego 2011 r. do Sądu wpłynął...
1   Następne >   +2   +5   7