Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

II SA/Gd 1380/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-06-10

kierownik Urzędu Rejonowego w T. wskazał, że dźwig został zainstalowany po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji zatwierdzającej...
od decyzji organu pierwszej instancji, podnosił, że dźwig został zainstalowany po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji zatwierdzającej...

VI SA/Wa 4150/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

. [...]. nr [...], dotyczącego ww. nieruchomości, wynika, że dla nieruchomości została wydana [...] marca 2007 r. decyzja o warunkach zabudowy, określająca warunki i szczegółowe zasady...
w wycenie ww. warunki zawarcia transakcji, zapisane w akcie notarialnym. Zaniżenie o [...] m2 ([...] - [...] = [...] m2) wielkości powierzchni użytkowej budynku...

III SA/Lu 558/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-17

się choroby ujęte w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że choroba została spowodowana...
czasie po zakończeniu pracy w warunkach takiego narażenia., Do rozstrzygnięcia pozostaje to, czy mamy w omawianym przypadku do czynienia z terminem prawa materialnego...