Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

OSK 1128/04 - Wyrok NSA z 2005-09-29

Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 14 lutego 2003 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oddala skargę kasacyjną OSK...
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu., W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku podano, iż Burmistrz Miasta Bielska Podlaskiego decyzją z dnia 14 listopada 2002 r...

OSK 1135/04 - Wyrok NSA z 2005-02-15

. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 12 maja 2004 r. sygn. akt SA/Rz 2825/01 Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Rzeszowie po rozpoznaniu skargi A. C. na decyzję [...] w Tarnobrzegu z dnia 6 listopada 2001 ar. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...

SA/Rz 2417/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-06-02

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...].09.2001 r Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu I uchyla zaskarżoną...
do wydania decyzji w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie może w jej treści rozstrzygać o warunkach techniczno-budowlanych obiektu. Dalej wywodzi organ...

SA/Rz 200/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-04-20

rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 22.12.1999 roku, w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przez Burmistrza Gminy [...] w dniu...
i zgłoszenia ewentualnych uwag,, 2) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu straciła ważność przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu...

IV SA/Wa 725/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-13

uzyskanie przez nich decyzji o warunkach zabudowy zanim został uchwalony nowy plan miejscowy, to nie można uznać, że wyłącznie uchwalenie tego planu spowodowało wzrost...
wartości należącej do nich nieruchomości. Podniesiono, że uzyskanie na przedmiotowym gruncie warunków zabudowy było możliwe ze względu na klasę użytku rolnego uprawniającą...

II OZ 378/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-12

Zażalenie K. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 stycznia 2006 r., sygn. akt II SA/Kr 467/05 pozostawiające bez rozpoznania wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi K. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 2 marca 2005 r., Nr [...] w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości postanawia oddalić zażalenie

II SAB/Go 16/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-05

z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;, - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
, a w przypadku stwierdzenia, iż wniosek takich warunków nie spełnia, organ obowiązany jest wezwać stronę o uzupełnienie stwierdzonych w tym zakresie braków. Dokonując...

II SA/Sz 680/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-21

z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)., Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne na wniosek posiadacza odpadów termin usunięcia odpadów został...
także i temu celowi rekultywacji, a grubość warstwy odpadów może być wówczas uzależniona od warunków uzyskania tego celu. Nie można bowiem odgórnie stwierdzić, że np. tylko 20 cm...

II OSK 3011/15 - Wyrok NSA z 2017-08-31

września 1939 r. lub z tego terytorium na terytorium III Rzeszy i terenów przez nią okupowanych w okresie wojny w latach 1939-1945;, - wykonywanie pracy w warunkach...
formie, u których wykonywanie pracy przymusowej związane było z tragicznymi okolicznościami przewozu, często w nieludzkich warunkach, w nieznane im, odległe miejsca i wrogie...

SA/Wr 136/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-04-10

18 września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205/. Z wywodów zawartych w uzasadnieniu odwołania...
Ziemi. Sprzedaż tych nieruchomości jest uregulowana, zarówno co do nabywców, jak i co do warunków sprzedaży, przepisami ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży...
1   Następne >   2