Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

II SA/Go 416/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2009 r...
warunki zabudowy oraz szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania piwnicy na lokal usługowy - sklep w budynku...

II SA/Po 259/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-25

spółki cywilnej A D prac ujętych we wniosku w sprawie ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy dla modernizacji odnawialnego źródła energii w części hydrotechnicznej...
warunki zabudowy, nie zawierają przepisy ustawy Prawo wodne. Konsekwentnie, decyzja administracyjna w sprawie dotyczącej wspólników spółki cywilnej...

II SA/Po 813/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-22

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690...
ze zm. - zwanego dalej 'rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych') działka ta znajduje się w obszarze oddziaływania projektowanego obiektu. Organ nie wezwał...

II SA/Bk 1101/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-17

na etapie udzielania pozwolenia na budowę i w decyzji tej zostaną doprecyzowane warunki dotyczące ochrony interesów osób trzecich. Opis planowanej inwestycji nie wskazuje...
uwarunkowaniach, przy uwzględnieniu warunków wymienionym w powyższym artykule, przy czym ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie obliguje organ...

I OSK 1243/07 - Wyrok NSA z 2008-05-28

przy tym wynika z niej, że statusu bezrobotnego - pomimo spełnienia innych wymaganych prawem warunków - nie może uzyskać osoba, która jest właścicielem lub posiadaczem...
(zabudowę mieszkalną). W przekonaniu strony nieruchomość, której jest współwłaścicielem, utraciła charakter gospodarstwa rolnego (nieruchomości rolnej) w rozumieniu art...