Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SA/Ol 456/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-06-18

, jako zakup atrakcyjnych działek budowlanych '[...]', z dostępem do J. '[...]', z ustalonymi zgodnie z zapotrzebowaniami strony warunkami zabudowy., W odwołaniu od powyższej...
o sygn. akt III SA/Wa 126/11. Zarzuciła również, że bez wpływu na wynik sprawy pozostają rozważania organu I instancji na temat decyzji o warunkach zabudowy na dom...

I SA/Gd 45/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-02-17

oświadczyli, że opisana nieruchomość jest niezabudowana i na mocy decyzji Wójta Gminy z dnia 20 października 2009 r. o warunkach zabudowy jest przeznaczona pod zabudowę...
w oparciu o fakt, że na mocy decyzji Wójta Gminy o warunkach zabudowy, przedmiotowa działka przeznaczona była pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jednakże...

I SA/Op 36/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-04

[...] wydał osiem decyzji, którymi ustalił warunki zabudowy terenu położonego w [...], na części działki o nr i, dla inwestycji polegającej na budowie domów jednorodzinnych...
[...], przez co są przewidziane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zatem nie stanowią nieruchomości rolnych. Ustalono również warunki niezbędne do zawarcia umowy przyrzeczonej tj...

II FSK 1844/16 - Wyrok NSA z 2018-07-06

nieruchomość stanowiącą działkę gruntu o nr geodezyjnym [...], obręb C., W dniu 28 marca 2013 r. Wójt Gminy K. wydał osiem decyzji, którymi ustalił warunki zabudowy terenu...
., przez co są przewidziane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zatem nie stanowią nieruchomości rolnych. Ustalono również warunki niezbędne do zawarcia umowy...

I SA/Po 1260/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-21

w P. przy ul. [...] (działka nr [...]) posiadała wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjnego, biurowo-handlowego. Z decyzji...
o warunkach zabudowy wynika również, iż wyżej opisany teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne...

III SA/Wa 1836/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-31

. nr [...], przy zawarciu ww. umów okazano notariuszowi:, - ostateczną decyzję o warunkach zabudowy znak: [...] z [...] listopada 2006 r. wydaną z upoważnienia Prezydenta...
W., w której zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie osiedla mieszkaniowego z usługami w parterach, garażem podziemnym oraz niezbędną...

II FSK 200/16 - Wyrok NSA z 2017-04-25

' zostanie wydana ostateczna decyzja o warunkach zabudowy umożliwiająca złożenie prawidłowego wniosku o pozwolenie na budowę obiektu w celu prowadzenia w nim handlu z branżą...
spożywczą. Decyzja taka wydana została w dniu 27 lipca 2009 r. Decyzją tą ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegające na budowie pawilonu handlowo-usługowego...

I SA/Gd 1203/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-11-18

. Na dzień zawarcia umowy sprzedaży wydane zostały już decyzje o warunkach zabudowy, zatwierdzające projekt budowlany i zezwalające na budowę. Nie można zatem uznać...
notarialnym jej nabycia, jak również w decyzji o warunkach zabudowy nie przesądza o tym, jak grunt jest faktycznie zagospodarowany (wykorzystywany), a jedynie zakreśla...

II FSK 105/17 - Wyrok NSA z 2019-01-11

pominął, że Strona już po nabyciu gruntu podjęła działania świadczące o przeznaczeniu zakupionego gruntu - decyzja o warunkach zabudowy nr [...] z dnia 15 września 2015...
[...]. Działania w zakresie uzyskania warunków zabudowy były podejmowane również przez poprzednich właścicieli nieruchomości, która w dacie zbycia zgłoszona była jako zajęta...

III SA/Wa 3046/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-16

[...] listopada 2007 r. o warunkach zabudowy, wydaną z upoważnienia Prezydenta W. przez p.o. Naczelnika Delegatury Biura Architektury Planowania Przestrzennego...
w W., w której ustalono warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie nowoczesnego budynku biurowego o pow. zabudowy 3000 m2...
1   Następne >   +2   +5   +10   18