Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

III SA/Wa 2137/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-22

w W. z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1. Na podstawie...
o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] z dnia 5 grudnia 2013 r., 2. Naczelnik Urzędu Skarbowego w W. (dalej: 'NUS...

III SA/Wa 1747/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-19

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2...
się umorzenia postępowania egzekucyjnego., Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. postanowieniem z [...] listopada 2012 r. odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku...

II FSK 2940/13 - Wyrok NSA z 2015-01-15

. z o.o. z siedzibą w J. - nazywanej dalej 'Spółką', i uchylił decyzję Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie z 13 marca 2013 r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
i umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość., Dyrektor Urzędu Celnego, wspomnianą na wstępie decyzją, na podstawie art. 233 § 1 pkt 3 w zw. z art. 208 ustawy...

III SA/Wa 2630/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-11

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty i zwrotu...
[...] października 2018 r. umorzył, jako bezprzedmiotowe, postępowanie w sprawie stwierdzenia oraz zwrotu nadpłaty z tytułu wpłat na PFRON za okres od stycznia 2012 r...

III SA/Wa 2350/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-21

w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Decyzją z dnia [...] czerwca 2016r...
na podstawie art. 207, art. 208 § 1 w zw. z art. 59 § 1 O.p., NUS umorzył postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zobowiązania podatkowego Skarżącej z tytułu...

I SA/Po 1064/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-17

., Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; II. zasądzić od Ministra Finansów działającego...
[...] 2014 r. organ podatkowy wniósł o umorzenie postępowania. W wyniku ponownej analizy przedstawionego przez skarżącego we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji...

I SA/Lu 319/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-10

P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - w części uchylającej postanowienie...
wniosku zobowiązanej W. M. i umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych oznaczonych numerami [...], [...], [...], [...] wystawionych...

I SA/Łd 644/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-10-26

Kolegium Odwoławcze w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty targowej postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. Zaskarżoną...
[...] oraz umorzyło postępowanie w sprawie. Organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego., W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, że Naczelny Sąd Administracyjny...

III SA/Wa 1889/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-11-18

rachunków bankowych postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz G. Sp. z o.o....
listopada 2020 r. pełnomocnik Skarżącej oświadczył, że cofa skargę i wnosi o umorzenie postępowania oraz zwrot wpisu sądowego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

I SA/Sz 537/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-08-27

źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. oddalić wniosek o zwrot kosztów postępowania sądowego...
dotychczasową swoją decyzję z dnia [...]oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej i umorzył postępowanie w sprawie., Naczelny Sąd Administracyjny...
1   Następne >   +2   +5   +10   100