Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Bd 726/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-11-24

2008 r. spadkobiercy złożyli wniosek o wycofanie przedmiotowego zeznania SD-3 i umorzenie prowadzonego postępowania podatkowego, składając jednocześnie zgłoszenie...
podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych zaistniały przesłanki wynikające z art. 208 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa skutkujące umorzeniem prowadzonego postępowania...

VIII SA/Wa 374/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-26

w W. z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania w sprawie ustalenia podatku od spadku 1) uchyla zaskarżone postanowienie...
umorzenia postępowania podatkowego w sprawie ustalenia podatku od spadku po zmarłej J. H. - utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., W uzasadnieniu wskazano...

II FSK 926/19 - Wyrok NSA z 2019-10-08

nie tylko o uchylenie zaskarżonej decyzji ale i o umorzenie postępowania w sprawie. Przesłanki umorzenia postępowania podatkowego zawarte zostały w art. 208 § 1 O.p., zgodnie...
o umorzeniu postępowania. Zaznaczono, że organ podatkowy może umorzyć postępowanie także wówczas, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte...

III SA/Wa 137/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-23

zaległości podatkowych wskutek cofnięcia skargi postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 1. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na rzecz P. K...
skargi, o których mowa w przepisie art. 60 p.p.s.a., Na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący...

I SA/Gl 911/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-19

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania podatkowego w sprawie podatku od spadków i darowizn oddala skargę. Decyzją z dnia [...], nr [...], wydaną na podstawie art...
się umorzenia postępowania podatkowego w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia nieodpłatnej osobistej służebności na podstawie postanowienia...

I SA/Bk 257/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-09-17

Izby Skarbowej w B. z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn z tytułu...
od spadków, i darowizn z tytułu nabycia spadku po J. R.., Decyzją z [...].01.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. umorzył postępowanie w sprawie ustalenia...

III SA/Wa 1121/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-03

Skarbowego w O. i umorzył postępowanie w sprawie. W uzasadnieniu decyzji Dyrektor Izby Skarbowej podzielił pogląd przedstawiony w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego...
Dyrektor Izby Skarbowej w W., po rozpatrzeniu odwołania Skarżącego, decyzją z dnia [...] sierpnia 2009 r. uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie w sprawie...

III SA/Wa 1509/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-26

w W., którymi to decyzjami umorzono - jako bezprzedmiotowe - postępowania podatkowe w sprawie umorzenia należnego podatku od darowizny., Motywując swoje wnioski Skarżąca, w oparciu...
darowizny, zapłaty takiej nie można traktować jako dobrowolnej. Nie powinna ona zatem skutkować umorzeniem postępowania o udzielenie ulgi w postaci umorzenia podatku...

I SA/Gl 56/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-05-31

Skarbowej w Katowicach z dnia 27 października 2022 r. nr 2401-IOD-2.4104.28.2022 UNP: 2401-22-240614 w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie podatku od spadków...
umorzyć postępowanie z uwagi na bezprzedmiotowość w sytuacji gdy zobowiązany był do merytorycznego rozpoznania sprawy, gdyż przedawnienie nie nastąpiło,, - szeregu przepisów...

II FSK 2068/08 - Wyrok NSA z 2010-04-21

2004 r. organ pierwszej instancji umorzył postępowanie w sprawie ustalenia skarżącemu zobowiązania w podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku po J. R...
pierwszej instancji i umorzenie postępowania ze względu na to, że stan prawny pozostałej do rozdysponowania masy spadkowej po J. R. jest nieuregulowany prawnie. W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   92