Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Gl 823/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-12-06

r. nr SKO.F/41.4/323/2022/3895 w przedmiocie odmowy umorzenia wznowionego postępowania w podatku od nieruchomości za 2020 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 26...
: Skarżący, Podatnicy) utrzymało w mocy decyzję Burmistrza M. (dalej: organ, organ pierwszej instancji) z dnia 9 lutego 2022r. nr [...] w sprawie odmowy umorzenia postępowania...

I SA/Bd 184/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-05-25

, w którym wniosła, o uchylenie decyzji i umorzenie postępowania podatkowego w sprawie. Decyzji zarzucono naruszenie: art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r...
we W. na podstawie art. 233 § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa umorzyło postępowanie odwoławcze. W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie...

I SA/Po 2243/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-28

o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania w sprawie, względnie uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Spółka zarzucała m.in....
oraz o umorzenie postępowania, a także o zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania według norm prawem przepisanych., Skarżąca zarzuciła naruszenie:, - art. 70 § 1 oraz art...

I SA/Po 725/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-16

decyzję; w p. II. umorzył postępowanie administracyjne; w p. III. zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz skarżącej spółki kwotę [...] zł tytułem...
., W odwołaniu z dnia [...] grudnia 2014 r. strona, reprezentowana przez pełnomocnika wniosła o uchylenie decyzji organu I instancji oraz o umorzenie postępowania w sprawie podatku...

I SA/Po 2242/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-28

zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania w sprawie, względnie uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Spółka zarzucała m.in....
oraz o umorzenie postępowania, a także o zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania według norm prawem przepisanych., Skarżąca zarzuciła naruszenie:, - art. 70 § 1 oraz art. 208...

I SA/Gl 882/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-31

2003 r. SKO uznało zarzuty zobowiązanego za uzasadnione, zaś organ egzekucyjny postanowieniem z dnia [...] r. umorzył postępowanie egzekucyjne wobec należności za okres...
od marca do grudnia 2003 r. Postępowanie za okres styczeń - luty 2003 r. zostało zakończone poprzez wyegzekwowanie tych zaległości, a nie umorzenie postępowania egzekucyjnego...

I SA/Op 741/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-03

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 29 maja 2013 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia zobowiązania w podatku...
. w wysokości 346.935 zł, umorzyło postępowanie odwoławcze., Jak ustalono, skarżąca w dniu 12 stycznia 2007 r. złożyła deklarację na podatek od nieruchomości za 2007 r...

I SA/Gl 600/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-29

do skutecznego przerwania zobowiązania podatkowego;, - art. 208 § 1 w związku z art. 70 § 1 O.p. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na umorzeniu postępowania...
okoliczności sprawy dotyczące nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz zastosowanego środka egzekucyjnego. Odnosząc się do skutków umorzenia postępowania...

I SA/Gl 599/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-29

ich niewłaściwe zastosowanie polegające na umorzeniu postępowania podatkowego, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z powodu przedawnienia zobowiązania podatkowego...
decyzji organów obu instancji, umorzenia postępowania oraz zasądzenia kosztów postępowania, wskazała na naruszenie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w związku z art. 208 § 1...

I SA/Rz 441/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-08-04

[...] lutego 2015r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2009 rok 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) określa, że zaskarżona...
' lub organ I instancji') z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2009 r., umorzyło postępowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100