Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Go 432/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-26

na uchwałę Rady Miejskiej z dnia [...] r. nr XXXIV/186/2009 w przedmiocie zwolnienia w podatku od środków transportowych na 2010 r. postanowił umorzyć postępowanie...
o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim zważył, co następuje:, Zgodnie z treścią art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

III SA/Po 1032/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-05

w Poznaniu zarzucając organowi nieuwzględnienie tego, że zobowiązanie podatkowe zostało uiszczone przez stronę, co uzasadnia umorzenie postępowania., Wniosła o uchylenie...
postępowania z urzędu, wymienioną wprost w art. 208 § 1 O.p. Powołany przepis nakazuje umorzenie postępowania, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało...

III SA/Po 713/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-05

jest także jedną z przyczyn umorzenia postępowania z urzędu, wymienioną wprost w art. 208 § 1 O.p. Powołany przepis nakazuje umorzenie postępowania, gdy postępowanie z jakiejkolwiek...
, a nie ze wskazaniem zamkniętego katalogu przyczyn umorzenia postępowania. Umorzenie postępowania jest zatem obligatoryjne, gdy organ stwierdzi w sposób oczywisty brak...

III SA/Po 712/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-05

, że przedawnienie zobowiązania jest także jedną z przyczyn umorzenia postępowania z urzędu, wymienioną wprost w art. 208 § 1 O.p. Powołany przepis nakazuje umorzenie postępowania...
z przykładów bezprzedmiotowości, a nie ze wskazaniem zamkniętego katalogu przyczyn umorzenia postępowania. Umorzenie postępowania jest zatem obligatoryjne, gdy organ stwierdzi...

III SA/Po 714/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-05

zobowiązania jest także jedną z przyczyn umorzenia postępowania z urzędu, wymienioną wprost w art. 208 § 1 O.p. Powołany przepis nakazuje umorzenie postępowania...
bezprzedmiotowości, a nie ze wskazaniem zamkniętego katalogu przyczyn umorzenia postępowania. Umorzenie postępowania jest zatem obligatoryjne, gdy organ stwierdzi...

III SA/Po 797/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-17

2014 r. skarżąca uzupełniła skargę zarzucając dodatkowo naruszenie art. 59 § 1 pkt 1 Op. podnosząc, iż podatek został zapłacony i organ winien umorzyć postępowanie...
. Organ stwierdzając ujemną przesłankę kontynuowania postępowania, jest zobligowany do jego zakończenia przez umorzenie postępowania (por. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 10...

I SA/Lu 336/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-10-09

Burmistrza Miasta z dnia [...] odmawiającą A. M. zwolnienia z podatku od środków transportowych pojazdów o nr rej: [...], [...], [...] i [...] i umorzyło postępowanie...
odwołania uchyliło w całości decyzję Burmistrza Miasta i umorzyło postępowanie w sprawie., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ odwoławczy argumentował, że przepis art. 12...

I SA/Kr 1470/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-29

umorzenia postępowania w sprawie odroczenia terminu do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych za lata, 2011-2016, , I. uchyla zaskarżoną decyzję...
, osiemdziesiąt złotych)., Prezydent Miasta N. (dalej: Prezydent, organ I instancji) decyzją z dnia 8 września 2016 r., nr [...] umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie...

I SA/Kr 939/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-15

od środków transportowych nie została już wcześniej rozstrzygnięta w drodze decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] nr [...] o umorzeniu postępowania podatkowego w podatku...
od pojazdu marki D. nr rej. [...] umorzono postępowanie w sprawie ze względu fakt, iż postanowieniem z dnia [...].05.2005 r. wszczęto analogiczne postępowanie...

I SA/Lu 511/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-17

z późn. zm. ) - uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i umorzyło postępowanie w sprawie., Z akt sprawy wynika, iż decyzją z dnia [...] marca 2003 r., Nr: [...] wydaną z up...
sytuacji Kolegium uznało za zasadne usunięcie decyzji z dnia [...] kwietnia 2003 r. z obrotu prawnego i umorzenie postępowania w sprawie. Nadto Kolegium uznało, iż odwołanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   22