Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 678/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-17

w P. na postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie umorzenia postępowania...
z dnia [...] maja 2008 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ww. postanowienia wskazując jako podstawę prawną art. 156 § 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia...

II GSK 2426/11 - Wyrok NSA z 2013-04-05

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu...
. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie uznania czynności zajęcia ruchomości za nieskuteczną uchylił...

V SA/Wa 2074/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-13

[...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznego postanowienia uchyla zaskarżone postanowienie...
Pismem z dnia 3 lutego 2012 r. R. K. zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z wnioskiem o stwierdzenie nieważności postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego...

III SA/Wa 121/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-22

z dnia [...] października 2016 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie o umorzenie postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
w W. (zwany dalej: 'organem nadzoru') rozpoznając powyższy wniosek Skarżącego postanowieniem z dnia [...] czerwca 2015 r. odmówił stwierdzenia nieważności postanowienia organu...

II GSK 972/13 - Wyrok NSA z 2014-09-17

w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.; 2. zasądza...
w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia uchylił zaskarżone postanowienie., Relacjonując przebieg postępowania Sąd I instancji wskazał, że postanowieniem z dnia...

I SA/Ol 630/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego stwierdzenia nieważności...
Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu zażalenia M. i R.G., utrzymało w mocy własne postanowienie z dnia '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia...

II FSK 203/12 - Wyrok NSA z 2014-01-14

przesłanka wskazująca na interes prawny członka zarządu spółki kapitałowej do złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia umarzającego postępowanie wobec spółki...
oddalił skargę W. S. na postanowienie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2010 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia...

I SA/Ol 629/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego stwierdzenia nieważności...
Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu zażalenia M. i R.G., utrzymało w mocy własne postanowienie z dnia '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia...

III SA/Wa 1167/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

Finansów z dnia [...] maja 2009 r. nr [...], [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności tytułów wykonawczych oddala skargę Zaskarżonym...
postanowienie Ministra Finansów z [...] marca 2009r. odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności tytułu wykonawczego., Z akt sprawy wynika...

V SA/Wa 360/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-21

Ministra Finansów z dnia ... listopada 2011 r. nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego; 1...
(na wezwanie organu) pismem z dnia ...05.2011 r. skarżący wystąpił o stwierdzenie nieważności postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia ....04.2010 r., wskazując...
1   Następne >   +2   +5   +10   100