Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X

FSK 1396/04 - Wyrok NSA z 2005-02-08

z dnia 11 maja 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 rok - uchyla zaskarżony wyrok...
obowiązującym w 1999 r. dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych., W uzasadnieniu decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej...

III ARN 31/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

dla Dzielnicy W.-W. żądając stwierdzenia jej nieważności /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/. Według Prokuratora brak było podstawy prawnej do wydania decyzji ustalającej...
tej decyzji wynika, że rozpatrując sprawę o stwierdzenie nieważności zaskarżonej przez Prokuratora decyzji, Prezydent m. W. ustalił, że wbrew postawionemu zarzutowi zarówno...

III SA 476/96 - Wyrok NSA z 1997-07-11

. utrzymał w mocy decyzję Izby Skarbowej w O. z 9 listopada 1995 r. odmawiającą Bankowi I. SA Oddział w O. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności 1261...
w sposób częstotliwy. Ponadto podnosił, że stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa wymaga wykazania rażącego naruszenia prawa, przy czym nie każde...

I SA/Łd 1002/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-20

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji., W skardze złożonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego wierzyciel wniósł o stwierdzenie nieważności powyższych postanowień...
. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ należało stwierdzić nieważność zaskarżonego postanowienia...

SA/Gd 83/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-10-05

do Naczelnego Sądu Administracyjnego Bank w B. wnosił o stwierdzenie nieważności wydanych w sprawie decyzji z uwagi na naruszenie przepisów o właściwości miejscowej...
, nie mógł być uwzględniony, gdyż - jak wykazano - Urząd Skarbowy w G. był właściwy do rozliczenia rocznego Oddziału Banku. Stąd brak było podstaw do stwierdzenia nieważności...

III SA 2220/92 - Wyrok NSA z 1993-03-26

procent/. Zaskarżona decyzja narusza autonomię woli stron i zasadę swobody kształtowania umów. W tej sytuacji skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji...

SA/Po 2887/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-01-27

Postępowanie egzekucyjne i przysługujące w jego toku środki do ochrony praw banku jako wierzyciela nie są właściwe w sprawie o stwierdzenie nieważności /art. 58 par. 2...
lub o uznanie umowy za bezskuteczną w stosunku do niego w trybie tzw. akcji pauliańskiej., W tym stanie i wobec stwierdzenia, że zaskarżona decyzja jest zgodna z art. 38...

I SA/Kr 1277/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-06-24

bankowych, część jego klientów /udziałowcy/ osiągnęła przychód w postaci częściowo nieodpłatnych świadczeń., W skardze do Sądu Bank domagał się stwierdzenia nieważności...

III SA 2219/92 - Wyrok NSA z 1993-03-26

w stosunku rocznym. W tej sytuacji skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Skarbowej i o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania według norm...

III SA 917/95 - Wyrok NSA z 1996-08-23

za ten okres nastąpiło bez podstawy prawnej., Mając powyższe na względzie należało stosowanie do art. 207 par. 3 Kpa w związku z art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa stwierdzić nieważność...
bez podstawy prawnej /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i decyzji ją poprzedzającej w części dotyczącej okresu czerwiec-grudzień 1995...
1   Następne >   2