Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 1437/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-28

[...]od nr [...] do nr [...] odmawiające stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych Izby Skarbowej w Z. z dnia [...] . od nr [...] do nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące...
w tych sprawach ., 4. T. S.A. wnioskiem z dnia [...] r. zwrócił się do Ministra Finansów o stwierdzenie nieważności ostatecznych decyzji Izby Skarbowej z dnia [...] r...

I SA/Po 1438/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-28

[...] . od nr [...] do nr [...] odmawiające stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych Izby Skarbowej w Z. z dnia [...] . od [...] do nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące...
wnioskiem z dnia [...] r. zwrócił się do Ministra Finansów o stwierdzenie nieważności ostatecznych decyzji Izby Skarbowej z dnia [...] r. o numerach...

I SA/Po 1434/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-28

stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych Izby Skarbowej w Z z dnia [...] od nr [...] do [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od lipca do grudnia...
z dnia [...] r. zwrócił się do Ministra Finansów o stwierdzenie nieważności ostatecznych decyzji Izby Skarbowej z dnia [...] r. o numerach od [...] do [...] (wymienionych...

I SA/Po 1436/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-28

stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych Izby Skarbowej w Z. z dnia [...] od [...] do [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od lipca do grudnia 1995r...
. zwrócił się do Ministra Finansów o stwierdzenie nieważności ostatecznych decyzji Izby Skarbowej z dnia [...] r. o numerach od [...] do [...] (wymienionych w pkt 1 )., 5...

I SA/Po 1435/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-28

[...] od nr [...] do nr [...] odmawiające stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych Izby Skarbowej w Z. z dnia [...] od Nr [...] do nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące...
wnioskiem z dnia [...] r. zwrócił się do Ministra Finansów o stwierdzenie nieważności ostatecznych decyzji Izby Skarbowej z dnia [...] r. o numerach...

I SA/Po 1439/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-28

[...] . od nr [...] do nr [...] odmawiające stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych Izby Skarbowej w Z. z dnia [...] . od [...] do nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług...
wnioskiem z dnia [...]r. zwrócił się do Ministra Finansów o stwierdzenie nieważności ostatecznych decyzji Izby Skarbowej z dnia [...] r. o numerach...

II GSK 1559/18 - Wyrok NSA z 2022-01-20

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały o skreśleniu z listy adwokatów 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
') z [...] września 2017 r. (nr [...]) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały o skreśleniu z listy adwokatów., WSA orzekał w następującym...

II SA/Lu 911/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-30

niejawnym sprawy ze skargi J. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia...
o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów; w zakresie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia...

I FSK 1909/07 - Wyrok NSA z 2009-02-24

2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną. 1. Wyrok Sądu pierwszej instancji...
instancji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w sprawie wymiaru podatku od towarów i usług za okresy od lipca do grudnia 2000 r., 1.2. Sąd...

II SA/Łd 1331/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-14

z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153 z 2002 roku, poz. 1270 ze zm.) o stwierdzenie nieważności planu...
lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważność (art. 147 § 1 p.p.s.a.)., Wobec wskazania...
1   Następne >   +2   +5   +10   26