Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol

II SA/Łd 204/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-06-13

nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały. Do kwestii tej odnosi się jednak przepis ust. 2 stanowiący, iż organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie...
stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie. Nie można tego przepisu interpretować zawężająco i obowiązek wszczęcia postępowania ograniczać do sytuacji...

II SA/Wa 1080/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-22

2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowa stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Minister Sprawiedliwości decyzją z dnia [...] kwietnia 2007 r., znak: [...], wydaną...
na podstawie art. 158 § 1, art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, którą odmówił B. Z. stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia...

II OSK 1753/18 - Wyrok NSA z 2020-10-27

., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w [...] 1. uchyla zaskarżony...
[...] września 2017 r., nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki...

OSK 1104/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-04

w O. z dnia 15 listopada 2002 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. OSK 1104/04, UZASADNIENIE, Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w prawo własności., W uzasadnieniu wyroku Sąd podniósł, że 29.08.2002 r. Barbara i Adam L. wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji Zastępcy Dyrektora Wydziału Mienia...

I OSK 1969/06 - Wyrok NSA z 2007-09-27

z dnia [...]nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego. Sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym., W uzasadnieniu wyroku...

II SA/Wr 854/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-09-16

w dniu 16 września 2003 r. na rozprawie sprawy ze skargi Gminy T. na rozstrzygnięcie nadzorcze (...) Wojewody z dnia 18 marca 2003 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności...
orzekł jak na wstępie., W skardze na powyższe rozstrzygnięcie Rada Gminy T. domagała się:, 1. stwierdzenia nieważności zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego...

II SA/Sz 373/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-08

postępowania administracyjnego, wszczęło z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji tego Kolegium z dnia [...] r. znak...
było stwierdzenie nieważności decyzji., Decyzją z tej samej daty, nr[...] , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a. oraz art. 18 m...

SA/Wr 436/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-08-04

, uchylenia bądź stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej /art. 145 par. 1, art. 154, 156 par. 1, ewentualnie art. 162 par. 1 Kpa/. Naczelny Sąd...
, uchylenia bądź stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej /art. 145 par. 1, art. 154, 156 par. 1, ewentualnie art. 162 par. 1 Kpa/. Sformułowana wyżej...

II SA/Op 297/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-09-18

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) zwanej dalej P.p.s.a., Sąd zobligowany jest do stwierdzenia nieważności decyzji...
ustalenia, że ujawniona wada miała wpływ na treść zaskarżonego aktu. Niemniej jednak, kontrola z punktu widzenia przesłanek stwierdzenia nieważności winna...

II SA/Rz 539/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-04-03

podstawę do wznowienia postępowania, inne naruszenie przepisów postępowania, jeśli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy - albo skutkujące stwierdzeniem nieważności...
stwierdzeniem nieważności decyzji., Bezspornym jest fakt, iż wniosek skarżącego o ustalenie wysokości emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego został...
1   Następne >   +2   +5   +10   48