Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zgromadzenia X

IV SA/Wr 291/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-28

skutkującą stwierdzeniem nieważności decyzji administracyjnej (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2008 r., sygn. akt II SA/Po 532/07, LEX nr 505878...
wspomnianego postępowania nie zawierają również protokołu z ustnego ogłoszenia decyzji w dniu [...] maja 2015 r., Stwierdzenie tego faktu stanowiło negatywną przesłankę...

II GSK 258/20 - Wyrok NSA z 2022-09-08

jedynie nieważność postępowania. W rozpoznawanej sprawie nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności postępowania (art. 183 § 2 p.p.s.a.), jak też nie występują przesłanki uchylenia...
porządku i zapobieganie przestępstwu, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. WSA stwierdził, że prawo do zgromadzenia jest podstawowym prawem...

II GSK 259/20 - Wyrok NSA z 2022-09-08

skargi kasacyjnej, biorąc pod rozwagę z urzędu jedynie nieważność postępowania. W rozpoznawanej sprawie nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności postępowania (art. 183 § 2...
bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwu, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. WSA stwierdził...

II GSK 817/19 - Wyrok NSA z 2022-09-08

skargi kasacyjnej). Taka kolejność oceny zarzutów naruszenia prawa procesowego wynika z tego, że w przypadku stwierdzenia naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. zaskarżony...
Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Kolegium stwierdziło, że prawidłowo ustalono wysokość kary pieniężnej w kwocie 548, 40 zł jako iloczyn zajętej...

VII SA/Wa 2311/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-15

., W tym stanie rzeczy, nie sposób podważyć stwierdzenia, że skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie została wniesiona z zachowaniem ustawowego terminu...
się zasady organizacji i funkcjonowania uczelni, w tym w szczególności przepisy porządkowe dotyczące odbywania zgromadzeń., Powyższe stwierdzenia skutkują koniecznością...