Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Symbol

V SA/Wa 912/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-29

Cudzoziemców z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP; I. Uchyla zaskarżoną...
[...] z [...] października 2009r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Placówki Straży Granicznej w K. z [...] października 2008r. o zobowiązaniu X. F...

IV SA/Wa 82/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-12

Cudzoziemców z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Wojewoda [...] decyzją z dnia [...].04.2014 r...
Poczty Polskiej wniosek N. V., reprezentowanego przez pełnomocnika o stwierdzenie na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 w zw. z art. 157 § 1 i 2 Kpa nieważności decyzji Wojewody...

III SA/Lu 473/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-11-03

., Na skutek sprzeciwu prokuratora Samorządowe Kolegium Odwoławcze wszczęło z urzędu postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej decyzji (art. 186...
pojazdu, a nie brali udziału w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zarejestrowaniu tego samochodu jako ciężarowego. Skarżący zarzucili kolegium...

V SA/Wa 2194/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
do Spraw Uchodźców utrzymała w mocy decyzję własną z [...].03.2010 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Rady do Spraw Uchodźców z dnia [...].03.2009 r...

IV SA/Wa 2013/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-05

stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] z [...] grudnia 1999 r. (dalej decyzja zezwalająca) wraz z prostującym je postanowieniem...
skarżący), który jako podstawę do wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z [...] grudnia 1956 r. o odmowie przyznania A. R. własności czasowej...

IV SA/Wa 771/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-29

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżoną do Wojewódzkie Sądu...
: Wojewoda) z dnia [...] maja 2016r. znak: [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy [...] z dnia [...] października 1977r. znak: [...], którą...

IV SA/Wa 254/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-09

i Budownictwa z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę I. Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie...
. [...] w całości i jednocześnie odmówił stwierdzenia nieważności ww. orzeczenia z dnia [...].01.1952 r. nr [...];, (ii) umorzył postępowanie z wniosku T. [...] w L. o ponowne...

IV SA/Wa 2638/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-16

Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Sygn. akt IV SA/Wa 2638/17...
wniosek A. C. o stwierdzenie na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. nieważności decyzji tego organu z dnia [...] września 2013 r., jak i utrzymaną nią w mocy decyzję Wojewody...

II OSK 3119/18 - Wyrok NSA z 2018-12-13

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 16 lutego 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Warszawie oddalił skargę A. C. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] sierpnia 2017 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Zaskarżony...

IV SA/Wa 426/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-20

z [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania np. stwierdzenie nieważności aktu własności ziemi oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
. wystąpiła do Wojewody [...] o stwierdzenie nieważności aktu własności ziemi z dnia [...] listopada 1978 r. wydanego przez Naczelnika Gminy w [...] Wojewoda [...] postanowieniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100