Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

OSK 193/04 - Wyrok NSA z 2004-04-20

i Rozwoju Miast z dnia 31 lipca 2001 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustanowieniu użytkowania wieczystego gruntu warszawskiego. Fundacja Gimnazjum Żeńskiego...
-(...), postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji o przyznaniu Fundacji prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości (...). Decyzja ta, po ponownym rozpoznaniu sprawy, została...

II SA/Ke 305/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-07-12

Fundacji pismem z dnia 22 lutego 2007r. zwrócił się do Wojewody o stwierdzenie nieważności tej uchwały zaś po otrzymaniu odpowiedzi, iż analiza pod względem zgodności...
administracyjnymi skarżąca domagała się stwierdzenia na podstawie art. 147 nieważności tej uchwały, zarzucając naruszenie prawa materialnego - art. 5 ustawy z dnia 6...

OSK 731/04 - Wyrok NSA z 2004-10-22

. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargi kasacyjne. Wyrokiem z dnia 15 stycznia 2004 r. I SA 2882/01 Wojewódzki Sąd Administracyjny...
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 r. (...) orzeczono o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody L. z dnia 5 czerwca 2001 r...

III SA 2089/02 - Wyrok NSA z 2002-12-03

po rozpoznaniu sprawy ze skargi Gminy W. - W. na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. z dnia 3 lipca 2002 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy...
r. Kolegium RIO stwierdziło nieważność uchwały (...) Rady Gminy W. - W. z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy W. - W. na 2002 r. w części zawartej...

I SA 1019/88 - Wyrok NSA z 1989-01-17

. 97/ zastrzega tę czynność dla Ministra, rażąco narusza prawo, co w myśl art. 207 par. 3 w związku z art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa uzasadniało stwierdzenie nieważności...
1988 r. w przedmiocie wezwania do uzupełnienia statutu Fundacji i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, a także - zgodnie z art. 208...

II GSK 101/09 - Wyrok NSA z 2010-01-12

postanowienia nie stanowi przesłanki stwierdzenia nieważności postanowienia;, 2) art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez brak właściwego uzasadnienia oraz brak należytego wyjaśnienia...
nie miał podstaw do stwierdzenia jego nieważności na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. z przyczyny określonej w art. 156 § 1 pkt 2 w związku z art. 126 k.p.a. Zarzut...

SA/Ka 2383/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-01-30

z prawem, domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej nią w mocy decyzji organu I instancji bądź stwierdzenia nieważności tych decyzji., Zarzuty skargi...
rozstrzygnięcia Izba Skarbowa w K. podała, iż w wyniku kontroli źródłowej przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w K. zakończonej 22 listopada 1993 r. stwierdzono...

SA/Po 3045/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-02-10

dochodowym od osób prawnych., W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego - pełnomocnik Spółki wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji obu instancji podatkowych...
Przedsiębiorstwu-Spółce. W uzasadnieniu organ podatkowy wyjaśnia, iż w wyniku wstępnej kontroli zeznania podatkowego za 1992 r. stwierdzono zaniżenie podatku na skutek...

II FSK 734/05 - Wyrok NSA z 2006-06-28

art. 283 par. 1 pkt 1 tej ustawy., Fundacja zaskarżyła decyzję Izby Skarbowej do Naczelnego Sądu Administracyjnego wnosząc o stwierdzenie jej nieważności na podstawie art...
uchybień procedury postępowania podatkowego, które skutkować winny stwierdzeniem nieważności decyzji pierwszoinstancyjnej. Izba Skarbowa w swoim rozstrzygnięciu uchybienia...

IV SA 1087/01 - Wyrok NSA z 2003-10-30

. 1 pkt 2 Kpa. Dlatego też na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o NSA stwierdził jej nieważność. Jakkolwiek wobec takiego rozstrzygnięcia...
. Natomiast Wojewoda M. w ogóle nie uzasadnił swojego stanowiska poprzestając na lakonicznym stwierdzeniu, że 'sprawa wydania decyzji o pozwoleniu na budowę na pozostałym...
1   Następne >   3