Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

II SA/Wa 110/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

Społecznej z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - A. K. uczynił...
[...] o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] października 2006 r. nr [...] wraz z postanowieniem z dnia [...] grudnia 2006 r. znak...

II SA/Wa 1301/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-19

. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Pracy i Polityki...
Społecznej z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji:, 1. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2008 r. znak...

II SA/Wa 343/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-13

Społecznej z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia...
rozpatrzenia odwołania Z. R. od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2015 r. znak: [...] orzekającej o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta...

II SA/Wa 1617/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-05

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących utraty statusu osoby bezrobotnej...
r. wniósł do Ministra Pracy i Polityki Społecznej m. in. o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji Wojewody [...], powołując się na naruszenie art. 156 § 1 pkt 2, 3...

II SA/Wa 2037/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-18

z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę, 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
pismem z dnia [...] lipca 2008 r. wniósł do Ministra Pracy i Polityki Społecznej m.in. o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji Wojewody [...], powołując...

II SA/Wa 2124/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-02

Społecznej z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Z. R. został skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy...
: 'k.p.a.', odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] listopada 2013 r., W wyniku rozpatrzenia odwołania Z. R. od powyższej decyzji...

I OSK 2152/14 - Wyrok NSA z 2016-05-30

Społecznej z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o utracie statusu osoby...
. - oddalił skargę Z. R.., Wnioskiem z 10 kwietnia 2013 r. Z. R. wniósł o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Prezydenta Miasta Wrocławia z [...] maja 2009 r., a decyzją...

II SA/Wa 766/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-16

Społecznej z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z [...] maja 2007 r. nr [...] i nr [...] oddala skargę...
stwierdzenia nieważności dwóch decyzji Wojewody [...] z [...] maja 2007 r. nr [...] i nr [...]., Decyzją nr [...] Wojewoda [...] odmówił stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Wa 1380/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-16

i Polityki Społecznej z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 2014 r...
o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...]., W uzasadnieniu...

II SA/Wa 1616/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-05

. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia...
o zawieszeniu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej oddala skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100