Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol

VI SA/Wa 1517/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-29

o stwierdzenie nieważności takiej decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Sędziowie Sędzia WSA Maria...
w W. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji...

II SA/Gd 2188/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-06-28

Decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji może być skierowana do podmiotu, który był uprawniony do żądania wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności...
wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji., Decyzję o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji, podjętą na skutek żądania podmiotu, który nie jest stroną...

II GSK 45/08 - Wyrok NSA z 2008-04-18

. z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zezwolenia na zajęcie...
w P. (dalej: SKO w P.) z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie...

II SA/Ke 759/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-11-12

czerwca 2020 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym...
oraz art. 156 k.p.a. odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania...

VI SA/Wa 1840/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-10

o stwierdzenie nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] jako wydanej z naruszeniem przepisów materialnych...
i proceduralnych mających wpływ na wynik sprawy., Jako przesłankę uzasadniającą stwierdzenie nieważności decyzji strona wskazała przesłankę wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2...

II SA/Ol 944/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-12-01

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego z dnia '[...]' wskazując, że została wydana z rażącym...
stwierdzenia nieważności decyzji z dnia '[...]' w sprawie zmiany zezwolenia nr '[...]' z dnia '[...]' na wykonywanie regularnych przewozów osób na linii komunikacyjnej...

II GSK 585/10 - Wyrok NSA z 2011-05-25

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób 1. uchyla...
. zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności powyższej decyzji zarzucając, iż została ona wydana...

II SA/Ol 602/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-20

się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności powyższej decyzji, podnosząc, iż została wydana z rażącym...
przewozu osób., Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 14 lipca 2009r. odmówiło wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 29...

II GSK 1081/10 - Wyrok NSA z 2011-10-18

[...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oddala skargę...
Inspektora Transportu Drogowego z [...] września 2009 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję tego organu z [...] lipca 2009 r., którą odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji M...

III SA/Lu 8/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-10

na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia października 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o nałożeniu kary pieniężnej...
, po rozpoznaniu wniosku F. T. o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy decyzję tego organu z dnia [...] września 2011 r., nr [...], którą odmówiono stwierdzenia nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100